Az MTA Nyelvtudományi Intézet 2005. évi költségvetési alapokmánya

 

 

1. Azonosító adatok:

 

- Felügyeleti szerve neve: Magyar Tudományos Akadémia Titkárság Pénzügyi Főosztály

Székhelye: Budapest V., Nádor u 5-7.

- Köztestületi költségvetési szerv:

Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete

Címe: Budapest, VI., Benczúr utca 33.

Törzsszáma: 300575

ÁHT azonosítója: 039695

Adószáma: 15300571242

KSH törzsszáma: 153005717320034201

Előirányzat-felhasználási keretszámla: 10032000-01731732-00000000

 

2. Szervezeti felépítés:

A szervezet élén, mint egyszemélyi felelős vezető Igazgató áll.

Az Igazgató szervezetszerű helyettesei tartós távolléte esetén a tudományos Igazgatóhelyettes, gazdasági kérdésekben a gazdasági vezető

Szervezeti egységei: tudományos osztályok, gazdasági osztály, könyvtár

tudományos osztályok:

- Elméleti nyelvészeti osztály

- Élőnyelvi osztály

- Finnugor osztály

- Fonetikai osztály, Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium

- Korpusznyelvészeti osztály

- Lexikológiai és lexikográfiai osztály

- Neurolingvisztikai és pszicholingvisztikai osztály

- Nyelvtörténeti és dialektolóigia osztály

- Nyelvművelő osztály

- Orientalisztikai osztály

 

3. Tevékenységi kör

- -Alapító okiratban meghatározott alaptevékenységi feladatok: magyar nyelvészet, általános és alkalmazott nyelvészet, uráli nyelvészet, fonetika

 

4. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos előírások:

- Saját hatáskörű módosítások

- előirányzat maradványból: az Intézmény előirányzat-maradványát az éves beszámoló készítésekor a gazdasági vezető állapítja meg, a beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségről szóló jogszabályoknak megfelelően.

A jóváhagyott előirányzat-maradvány felhasználásáról a kötelezettségvállalást megelőzően az igazgató és a gazdasági vezető együttesen dönt. Az előirányzat-maradvány felhasználása során elsősorban az előző évben keletkezett, de pénzügyileg nem rendezett (szerződéses kötelezettség) kötelezettségeket kell teljesíteni. A maradvány terhére nem vállalható olyan kötelezettség, amely támogatási többletigénnyel jár.

Az előirányzat-maradvány felhasználásakor a vonatkozó MÁK és felügyeleti előírásoknak megfelelően a megadott formában tájékoztatási kötelezettsége van a gazdasági vezetőnek.

 

Felügyeleti hatáskörű előirányzat-módosítás: az Intézmény zavartalan működésének biztosításához szükséges

- többletbevétel miatt az előirányzat módosítást a gazdasági vezető kezdeményezi a felügyeleti szerv által megadott formában és módon,

- kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást a gazdasági vezető kezdeményezi a felügyeleti szerv által megadott formában és módon,

- működési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítást a gazdasági vezető kezdeményezi a felügyeleti szerv által megadott formában és módon

- felhalmozási kiadások közötti átcsoportosítást a gazdasági vezető kezdeményezi a felügyeleti szerv által megadott formában és módon,

 

 

5. A 2005. évi költségvetés kiemelt előirányzatai

 

  

- Bevételek:

- működési célú támogatás

 összesen

391842 EFt 

                                             

 399262 EFt  

 

- Kiadások:

személyi juttatások

munkaadókat terhelő járulékok

dologi kiadások

felhalmozási kiadások

 

 összesen

264024 EFt

86714 EFt

45524 EFt

3000 EFt

                                            

 399262 EFt

 

 

A bevétel és kiadás közötti eltérés 7420 Eft nem kiemelt saját bevételi előirányzat

 

 

 

 

 

Budapest. 2005. február 24.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovátsné Szabó Mária                                                                                         Kenesei István

gazdasági vezető                                                                                                     igazgató