Nyitólap > Osztályok > Elméleti Nyelvészeti Osztály > Fonológia és Morfológia Kutatócsoport

 

 

 

Fonológia és Morfológia Kutatócsoport (FOMO)

 

 

A kutatócsoport az MTA Nyelvtudományi Intézet Elméleti Nyelvészeti Osztályának keretei között működik, és a fonetika, fonológia és morfológia kérdéseivel foglalkozik. Célja az elméleti és az empirikus kutatások közötti átjárhatóság megteremtése. Az elméleti kutatások az analógia és a variabilitás, valamint formális modellek vizsgálatára épülnek, az empirikus vizsgálatok nyelvészeti korpuszokon és kísérleteken alapulnak, illetve a laboratóriumi fonológia keretei között folynak. Elsősorban tanulmányozott nyelvek: magyar és egyéb uráli nyelvek, cigány (romani) nyelv különféle, Magyarországon is beszélt változatai, beás, angol, spanyol, grúz.

A kutatócsoport intenzív publikációs és lektori tevékenységet folytat magyar és nemzetközi szakmai folyóiratokban, részt vesz magyar és nemzetközi tudományos konferenciákon, ill. rendez ilyeneket. A publikációkról és a konferenciaelőadásokról a kutatócsoport tagjainak egyéni honlapjai és az MTMT nyújtanak részletes tájékoztatást.

 

Kutatási területek  

Analógiás fonológia és alaktan

Felfogásunk szerint a nyelvi jelenségekben tapasztalható variáció, gradualitási és gyakorisági jelenségek a nyelv lényegéhez tartoznak. Célunk olyan fonológia és alaktan kidolgozása, amely két előfeltételezésen alapul: (1) a nyelvi mintázatokat a nyelvi egységekre közvetlenül vonatkozó felszín-alapú általánosítások révén lehetséges megragadni, és (2) a nyelvtannak alkalmasnak kell lennie a nyelv fokozatos (nem-kategorikus) és gyakorisági jelenségeinek kezelésére.

Formális fonológia

A fonológiai modellek mindkét fontos összetevőjével foglalkozunk: az ábrázolások felépítésével és alapegységeivel, és azon műveletek halmazával, melyek a különböző ábrázolásokat megfeleltetik egymásnak. Ezenkívül vizsgáljuk a fonológia kölcsönhatását egyrészt a morfológiával, másrészt a fonetikával. Kutatásainkat szinkrón és diakrón adatokon végezzük, amelyek különféle nyelvekből származnak (jelenleg főképp a magyarra és az angolra koncentrálva).

A kutatásokról részletesen

 

A kutatócsoport egyéb feladatai

  • A kutatócsoport tagjainak nagy része oktat az ELTE BTK és a Nyelvtudományi Intézet által közösen fenntartott Elméleti Nyelvészet Központban az alapképzésben (szabad bölcsészet BA szak elméleti nyelvészet specializáció és minor), a mesterképzésben (elméleti nyelvészet MA) és PhD szinten (nyelvtudományi doktori iskola elméleti nyelvészet doktori program). Tagjai részállású egyetemi oktatóként, óraadóként, szakdolgozati és doktori témavezetőként, illetve záróvizsga-bizottságok és doktori bizottságok tagjaiként is tevékenyek. 

  • A kutatócsoport több tagja részt vesz a Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpia magyar csapatának kiválasztásában és felkészítésében.

  • A kutatócsoport tagjai jelentős munkát végeznek a nyelvészeti ismeretterjesztés területén az interneten megjelenő cikkek, illetve rádióműsor révén.

 

Kutatási projektek

Jelenleg futó projekt:

Részvétel jelenleg futó projektekben:

Tervezett projekt:

  • Nem agglutinatív vonások és paradigmaszerkezet a magyarban és rokon nyelvekben

Korábbi projektek:

  • Variáció a romani alaktanban (OTKA K 111961, 2014-2017, vezető kutató: Kálmán László)

  • A Magyarországon beszélt romani nyelvváltozatok dokumentálása és az alaktani ingadozások leírása (NKFI K 125596, 2017-2019, vezető kutató: Kálmán László)

Részvétel korábbi projektekben:

  • Variáció a fonológiában (OTKA 104897, 2013-2016, vezető kutató: Szigetvári Péter)

  • Átfogó magyar nyelvtan (OTKA 100804, 2012-2017, vezető kutató: Kenesei István)

 

A kutatócsoport tagjai által vezetett, sikeresen megvédett PhD disszertációk:

Szalontai Ádám: The syntax and prosody of the post-verbal domain in Hungarian (témavezetők:  Mády Katalin és Surányi Balázs, oppnensek: Markó Alexandra (ELTE), Szendrői Krisztina (UCL, London), cum laude)

Baló András Márton: Analogy in Lovari Morphology (témavezető: Kálmán László, opponensek: Törkenczy Miklós, DSc (ELTE), Zsigri Gyula, PhD (SZTE), summa cum laude)

Rung András: Magyar főnévi alaktani jelenségek analógiás megközelítésben (témavezető: Kálmán László, opponensek Kornai András (SZTAKI), Törkenczy Miklós (ELTE), summa cum laude)

Drienkó László: A linguistic agreement mapping-system model (témavezető: Kálmán László, opponensek: Bíró Tamás (ACLC, University of Amsterdam), Rebrus Péter (MTA-ELTE), cum laude)

Kiss Zoltán: The Phonetics-Phonology Interface (Allophony, Assimilation and Phonotactics) (témavezető: Törkenczy Miklós, opponensek: Siptár Péter (ELTE), Szentgyörgyi Szilárd (Pannon Egyetem), summa cum laude)

Varasdi Károly: A progresszívről és az imperfektívről (témavezető Kálmán László, opponensek: Gendler Szabó Zoltán (Yale University), Maleczki Márta (SzTE), summa cum laude)

Anne Tamm: Relations between Estonian Verbs, Aspect, and Case (témavezető: Komlósy András, opponensek: Christopher Pinon, Pusztay János, summa cum laude)

Gyuris Beáta: The Semantics of Contrastive Topics in Hungarian (témavezető: Kálmán László, opponensek: Maleczki Márta, Christopher Pinon, summa cum laude)

Rebrus Péter: Morfofonológiai jelenségek (Magyar tő- és toldalékváltakozások CV-fonológiai keretben) (témavezető: Kálmán László, opponensek: Siptár Péter, Szigetvári Péter, summa cum laude)

Szigetvári Péter: VC Phonology: a theory of consonant lenition and phonotactics (témavezető: Törkenczy Miklós, opponensek: Jean Lowenstam, Polgárdi Krisztina; summa cum laude)

 

Események:

FoMo-előadások: a Fonológia és Morfológia Kutatócsoport előadássorozatot szervez külső és belső előadók részvételével. Időpont: havonta csütörtökön, délután 5 órakor (eltérések lehetségesek). Helyszín: Nyelvtudományi Intézet, földszinti előadó.

Következő előadás (a járványhelyzet miatt a FoMo-előadássorozat szünetel)

Korábbi előadások: ld. az intézet rendezvényeinek archívumát

 

Résztvevő kutatók

Baló András Márton PhD, tudományos munkatárs

Bárkányi Zsuzsanna PhD, részmunkaidős tudományos főmunkatárs (tartósan külföldön)

Fejes László PhD, tudományos munkatárs

Kálmán László CSc, tudományos főmunkatárs

Komlósy András CSc, nyugalmazott tudományos főmunkatárs

Mády Katalin PhD, tudományos főmunkatárs

Polgárdi Krisztina PhD, tudományos főmunkatárs

Rebrus Péter PhD, tudományos főmunkatárs, a kutatócsoport vezetője

Törkenczy Miklós DSc, tudományos tanácsadó

Volt munkatársak

Benkő Ágnes, MA, részállású tudományos segédmunkatárs 

Deme Andrea, PhD, tudományos segédmunkatárs

Kohári Anna, PhD, tudományos segédmunkatárs

Patay Fanni MA, részállású tudományos segédmunkatárs 

Reichel, Uwe PhD, vendégkutató

Siptár Péter DSc, tudományos tanácsadó

Szalontai Ádám PhD, tudományos segédmunkatárs

 

Személyekre lebontva  

Baló András Márton

Analógiás modellek tesztelése romani nyelvi anyagon. Empirikus, beszélt nyelvi romani adatok gyűjtése és vizsgálata.

Bárkányi Zsuzsanna

A zöngésség laboratóriumi fonológiai módszerekkel történő vizsgálata prozódiai határokon és mássalhangzó-csoportokban magyar, szlovák és spanyol nyelvi anyagon.  

Fejes László

Az uráli nyelvek magánhangzó-harmóniáinak és antiharmonikus jelenségeinek leírása, a harmónia tipológiájának kidolgozása. Az uráli nyelvek egyes morfológiai jelenségeinek (paradigmatípusok, képzés) vizsgálata.

Kálmán László

Korpusz-alapú statisztikai vizsgálatok végzése a magyar morfofonológia témakörében. Számítógépes szimulációk végzése az elméleti modellek kiértékelése céljából.  

Mády Katalin

Laboratóriumi fonológia, szociofonetikai jelenségek, hangváltozási folyamatok. A prozódia kísérletes vizsgálata és modellezése.

Polgárdi Krisztina

Elméleti fonológiai kutatások kormányzásfonológiai keretben: szótagszerkezeti jelenségek (eloszlások és váltakozások), szegmentális ábrázolások és folyamatok elemzése (angol, magyar és más nyelvi  anyagon).

Rebrus Péter

Fonológia és alaktan, ezen belül magyar fonológia és morfológia, magánhangzó-harmónia, a mássalhangzó-kapcsolatok tipológiája, optimalitáselmélet, analógiás nyelvtanok, morfofonológia (kivételesség, defektivitás, paradigmák). Számítógépes nyelvészet, ezen belül morfológiai annotációk, véges állapotú eszközök a fonológiában és a morfológiában, analógiás nyelvi modellek

Törkenczy Miklós

Elméleti fonológiai és alaktani kutatások. Magyar fonológiai és alaktani kutatások, különös tekintettel a magánhangzóharmóniára, a fonológiai és morfológiai variációra és a paradigmatikus hiányok morfo(fono)lógiájára. Ilyen témában végzett kísérletek eredményeinek kiértékelése, elméleti modellek összehasonlítása. Magyar alaktani és fonológiai adatok gyűjtése korpuszból és ezek összefoglaló elemzése. Angol fonológiai kutatások, különös tekintettel a szóhangsúly kérdéskörére. 

 

Analógiás, Laboratóriumi és Formális Fonológia-Alaktan kutatócsoport (ALFFA) (2015-2019)

Kísérleti és Analógiás Fonológia―Alaktan Kutatócsoport (KAFA) (2014-2015)

Magyar Analógiás Fonológia és Alaktan Kutatócsoport (MAFA) (2013-2014)

 

Módosítva: 2020.12.18.

 
 vissza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elméleti nyelvészet, nyelvtudomány