Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoport

 

Nyitólap > Osztályok > Nyelvtech/Alknyelv > Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoport > Heltainé Nagy Erzsébet > Publikációk listája

 

Heltainé Nagy Erzsébet legfontosabb publikációinak listája

 

Könyvek:

Nyelvi építkezés Sinka István balladáiban. Akadémiai Kiadó, Bp. 1986. Nyelvtudományi Értekezések 122. szám. 80 lap.

Írói nyelvművelés Magyarországon  a  XX. század első felében. Ady Endrétől Illyés Gyuláig. MTA Nyelvtudományi Intézet, Bp. 2000. Studia et dissertationes 23. 143 lap.

Az ismétlés és az ellentét alakzatai Sinka István: Kadocsa, merre vagy? című kisregényében. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001. (Az alakzatok világa című sorozat 5.) 26 lap.

Társszerzős  könyvek:

Képes diákszótár. Szerk. Grétsy László és Kemény Gábor. Akadémiai Kiadó, Bp. 1992. 1110 lap. Társszerző.

Nyelvművelő kéziszótár. Szerk. Grétsy László és Kemény Gábor. Auktor Kiadó Bp. 1996. 645 lap. Társszerző.

Nyelvművelő kéziszótár. Szerk. Grétsy László és Kemény Gábor. Második, javított és bővített kiadás. Tinta Kiadó, Bp. 2005. 628 lap.)

Alakzatlexikon. A retorikai és a stilisztikai alakzatok kézikönyve. Főszerkesztő: Szathmári István. Tinta Kiadó, Budapest. 2008. Szócikkek: aferézis (16-17), apokopé (117-118), archaizmus (127-132), szinaloifé (544-545), szinkopé (559-560), retorika és stilisztika (502-505).

Könyvfejezetek, részletek:

A megszólalás kulcsa a másik embernél van. Gondolatok a szóbeli tömegkommunikációról a befogadó oldaláról nézve. In. Nyelvészet és tömegkommunikáció I-II. Szerk. Grétsy László. Bp. 1985. MRT TK. 232 lap. 42 lap.

 A nevek és az elmúlás stilisztikája Sinka István költészetében. In: Stilisztika és gyakorlat. Szerkesztette: Szathmári István. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 1998. 84—98.

Új Magyar Irodalmi Lexikon. Szerk. Péter László. Akadémiai kiadó, Bp. 1994. I--III. 80 szócikk magyar nyelvészekről.

Tanulmányok, cikkek:

Gím—szarvasgím—gímszarvas.  Magyar Nyelvőr, 1977:233—235.

Sinka István: Zab Mihály varnyúdi szélben. Verselemzés. Magyar Nyelvőr, 1979:334—342.

Nyelvművelésünk néhány elvi kérdéséről a darabban megítélése kapcsán. Magyar Nyelv, 1987: 348-356.

A népnyelv és az irodalmi nyelv találkozása mai emlékező írásokban. In: A magyar nyelv rétegződése. Szerk. Kiss Jenő és Szűts László. Akadémiai Kiadó, Bp. 1988. 704-716 lap.

Szókincsgyarapodás, szóasszimiláció ma. In: Székely Gábor szerk. I. Magyar alkalmazott nyelvészeti konferencia. 1991. 441-449

Hátravetett igekötő.  Magyar Nyelvőr 1992: 485—487.

A nyelvésznek mint szülőnek véleménye a tankönyvi szövegekről. In: A szöveg szerkesztése, kidolgozása és megszólaltatása. Szerk. V. Raisz Rózsa. MNyTK. 196. Bp. 1993. 136-141.

Írói nyelvművelés a XX. század első felében: Ady Endre nyelvféltése. Magyar Nyelvőr 1993. 275-290.

A megértés változatai. A kommunikációs szemléletű nyelvművelés lehetőségei a nyelvi  normaképzésben. Magyar Nyelvőr 1993: 420-422.

A népi írók nyelvi jelentőségéről. In: Emlékkönyv Fábián Pál 70. születésnapjára. Szerk. Kozocsa Sándor Géza. ELTE, Bp. 1993. 136-141.

Írói nyelvművelés és anyanyelvi nevelés. In: Anyanyelvi nevelés-embernevelés. Szerk. Szende Aladár. MNyTK. 198. Bp. 1995. 147-152.

Egy Sinka István-vers világa In: Anyanyelv és iskola az ezredfordulón. Szerk. V. Raisz Rózsa, Bp. 1996. MNyTK. 207. 257-260.

A család mint az értékek forrása. Confessio 1996/2. 45-53.

Nevekből kinövő líra. A Sinka-versek személynevei. In: Az V. Magyar Névtudományi Konferencia Előadásai I-II. Szerk. B. Gergely Piroska és Hajdú Mihály. Bp--Miskolc. 1997. II. 552-560. 

Az Új Magyar Tájszótár a közönség szolgálatában. In: Emlékkönyv B. Lőrinczy Éva 70. születésnapjára. Szerk. Bánki Judit. MTA Nyelvtud. Int. Bp. 1997. 171-175.

Az anyanyelv maga a nép. Örökségünk  Petőfitől Illyés Gyuláig. Magyartanítás 1999. 3. 4—6.

Pragmatika, nyelv és stílus egy mai publicisztikai szövegben.  In. Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában. I-II. Szerk. V. Raisz Rózsa és H. Varga Gyula. MNYTK. Bp. 1999. 130—139.

Embermesék. Sinka István: Anyám balladát táncol. Szerk. Medvigy Endre. Nap Kiadó, Bp. 1999. 311-313.

Írói vélekedések a metafora stilisztikájáról. In: A metafora grammatikája és stilisztikája. Szerk. Kemény Gábor. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2001. 100—107.

Nyelv, hatalom, norma összefüggései a 20. századi magyar nyelvművelésben. In: Hungarológia és dimenzionális nyelvészet. Szerk. Hoffmann István, Juhász Dezső, Péntek János. Debrecen—Jyvaskyla, 2002. 215—224.

Megjegyzések a nyelvművelés és a nyelvi norma értelmezéséhez. In. Éltető anyanyelvünk. Írások Grétsy László 70. születésnapjára. Szerk. Balázs Géza, A. Jászó Anna, Koltói Ádám. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2002. 226—231.

A ballada nyelvi-stiláris jegyei Sinka István balladái alapján. In. Feladatok és módszerek az anyanyelvi nevelésben a XXI. század elején. Szerk. Raisz Rózs éa Zimányi Árpád. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2002. 253—272. (MNyTK 216.)

 Az ismétlés nyelvi-pragmatikai rétegei egy Sinka-kisregényben. In: A retorikai-stilisztikai alakzatok világa. Szerk. Szathmári István. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XVIII.) Tinta Könyvkiadó, Bp. 2003. 81--88.

Dialektológiai és szociolingvisztikai tanulságok a nyelvművelés számára. In: Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere. Szerk. P. Lakatos Ilona és T. Károlyi Margit. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 2004. 101—107. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához XXXII.)

Hagyomány, nyelv és nyelvművelés. In. Nyelvleírás és nyelvművelés, nyelvhasználat, stilisztika. (A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI.)  Szerk.. Büky László. Szeged, 2004. Szegedi Tudományegyetem Általános Nyelvészeti Tanszék, Magyar Nyelvészeti Tanszék..

Nyelvi attitűd és helyesírás. In: Helyesírásunk időszerű kérdései a 21. század kezdetén. Szerk. Bozsik Gabriella  és V. Raisz Rózsa. Eszterházy Károly Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszéke, Eger, 2004. 93—98.

Anyanyelvi hagyományok – nyelvi modernizáció. In. Nyelvek és nyelvoktatás Európa és a Kárpát.medence régióiban. MANYE XIV. MANYE—Bessenyi György Könyvkiadó, Pécs—Nyíregyháza. 2005. I. 82—88. 

Archaizálás és retorizáltság. Az archaizmusok tipológiája és retorikai funkciói. In. A stilisztikai alakzatok rendszerezése. Szerk. Szathmári István. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006. 49—60.

Nyelvi hagyományok és nyelvi tervezés. In. A világ nyelvei és a nyelvek világai. 1-2. Szerk. Klaudy Kinga és Dobos Csilla. MANYE—Miskolci Egyetem. Pécs—Miskolc, 2006. 1: 489—494.

Írói nyelvbölcseletek és a „hiányzó paradigma”. Magyar Nyelv, CIII. évf. 2007: 199-205.

A csodaszarvas szemantikai és stilisztikai összetettsége. In. A kémikus, a pszichiáter, a jogász … és az irodalomtörténet. Szerk. Sárközi Éva és Tverdota György. ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézet – L'Harmattan Könyvkiadó. Budapest, 2007. 111-127.

Értékelés és normativitás a mai nyelvművelésben. In. Nyelvi modernizáció. Szerk. Heltai Pál. MANYE – Szent István Egyetem. Pécs–Gödöllő 2007. 254-259.

A nyelvművelés fogalma és terrénumai. In. Műhelytanulmányok a nyelvművelésről. Szerk. Domonkosi Ágnes – Lanstyák István – Posgay Ildikó. Gramma Nyelvi Iroda – Tinta Könyvkiadó, Dunaszerdahely – Budapest, 2007. 13-26.

Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2006. évi munkájáról. Magyar Nyelvőr 2007: 262-264. 131. évf. 2. szám

A normativitás mint értékszempont a nyelvművelésben és a nyelvi tanácsadásban. Magyar Nyelvőr 132. évf., 2008: 265-278.

Területiség és normativitás a mai nyelvművelésben. In. Nyelv, területiség, társadalom. Szerk. Zelliger Erzsébet. A 14. Élőnyelvi konferencia előadásai. Bük, 2006. október 9-11. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest. 2008. 260-269.

Stílusviták a Nyugatban. In. A Nyugat stiláris sokszínűsége. Szerk. Szikszainé Nagy Irma. A Nyugat stiláris sokszínűsége című tudományos emlékülés előadásai. Debreceni Akadémiai Bizottság, Debrecen, 2008. május 28. Kossuth Egyetemi Kiadó. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai. 87. szám. Debrecen, 2008. 17-30.

Jelentésspecifikáció és képiség a sinkai névvilágban. In. Név és valóság. Szerk. Bölcskei Andrea–N. Császi Ildikó. (A VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Balatonszárszó, 2007. június 22-24.) Károli Gáspár Református Egyetemi Kiadó. A Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének Kiadványai 1. szám. Budapest, 2008. 548-556.

Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2007. évi munkájáról. Magyar Nyelvőr 132. évf. 2008: 383-384.

Nyelvi és stílusviták a Nyugatban. Magyar Nyelvőr 133. 29—42., 2009.

A népi konceptualizáció mint jelentésképző érték és stílusalkotó tényező Sinka István költészetében. Magyar Nyelvőr 133. 275—294., 2009. 

Beszámoló az MTA Magyar Nyelvi Bizottságának 2008. évi munkájáról. Magyar Nyelvőr 133. 242—245., 2009.

A tulajdonnév jelentése és stilisztikája kognitív megközelítésben –a sinkai személynevekben Magyar Nyelvőr 134. 283—297., 2010.

Elektronikus formátumban megjelent előadások:

Írói nyelvművelés Magyarországon a XX. század első felében.  MTA Nyelvtudományi Intézet. Bp. 2000.

Írói nyelvbölcseletek  és a hiányzó paradigma. Előadás a  VII. Magyar Nyelvtudományi Kongresszuson, Budapest, 2004. augusztus 29—31.

A nyelvművelés fogalma és terrénumai. Vitaindító előadás az I. Alkalmazott Nyelvészeti Műhelytalálkozón (Palást, 2004.  szept. 30—okt.2.)

Fontosabb könyvismertetések:

Új Magyar Tájszótár. Forrás, 1980. 5.sz. 94—96.

Bárczi Géza: A magyar nyelv múltja és jelene. Pedagógiai Szemle 1981. 9. 869—871.

Temesi Mihály: A magyar nyelvtudomány. Pedagógiai Szemle 1981. 11. 1073—1075.

Matijevics Lajos: Az utca nyelve. Forrás 1981. 6. 88—90.

Guszkova Antonyina: A társadalmi kapcsolatteremtés eszközei a magyar nyelvben. Édes Anyanyelvünk. 1981. 4. 8.

A népnyelv újabb „fölkincselései”. Édes Anyanyelvünk 1983. 4. 15.

A romániai magyar népélet, népnyelv újabb fölkincselései. Nyelvünk és Kultúránk 1984:96—98.

Mai krónikák a tegnapi faluról. Nyelvünk és Kultúránk. 1984: 93—95.

A nyelv és a nyelvek. Szerk. Kenesei István. Édes Anyanyelvünk. 1985. 2. 8.

Kis magyar verstan. Édes Anyanyelvünk. 1985. 3. 14.

Bíró Zoltán: Beszéd és környezet. Tanulmányok az anyanyelvhasználat köréből. Magyar Nyelvőr 1986: 501—503.

A nyelvtudomány kérdéseinek újrafogalmazása. Mai beszélt nyelvi kutatások. Édes Anyanyelvünk. 1989. 2. 13—14.

Társadalmi igény és tudományos válasz. A Földrajzi nevek etimológiai szótáráról. Édes Anyanyelvünk. 1989. 3. 15—16.

A magyar nyelvi norma érvényesülése. Édes Anyanyelvünk. 1990. 1. 11.

A magyar irodalmi nyelv és stílus kérdései. Szathmári István új könyvéről. Édes Anyanyelvünk 2001. 4. 14.

Új stilisztikai kézikönyv -- kutatóknak és diákoknak. Kemény Gábor: Bevezetés a nyelvi kép stilisztikájába. Édes Anyanyelvünk, XXIV. évf. 5. szám, (2002. december) 12. lap.

Könyv a stíluselemzés elméletéről és gyakorlatáról. Szathmári István  új könyvéről. In. Édes Anyanyelvünk, XXV. évf., 3. szám  (2004. június): 13.

Könyv a halmozás alakzatáról. (Pethő József: A halmozás alakzata. Nytud.Ért. 154. Akadémiai Kiadó, 2004.)  In. Édes Anyanyelvünk 2006/ 2. szám, 15.

Ismeretterjesztés: 

Nagy számban jelentek meg írásai az Édes Anyanyelvünk című folyóiratban, továbbá alkalmanként az Élet és Tudomány, a Pest Megyei Hírlap, a Magyar Hírlap, a Reformátusok Lapja, a Köznevelés, a Népszabadság, a Magyarország, a Magyar Nemzet hasábjain. Előadások a Magyar nyelv heti országos és helyi rendezvényeken, a Magyar Rádióban. Néhányat kiemelve: 

Ludas-e a Lúdas Matyi? Élet és Tudomány. 1977. júl 29. 939.

Gida-hágó vagy Gödölyő? Gödöllő nevének eredetéről. Pest Megyei Hírlap. 1978. Dec. 2.

Szinnyei és Szinyei. Édes Anyanyelvünk. 1980. 2. 16.

A második személy. Magyarország 1983. 47. 22.

Kőrösi Csoma Sándor neve. Élet és Tudomány 1984. júl. 27. 949.

Masszívan? Köznevelés 1984. szept. 7. 9.

Mi fán terem a bőrész? Népszabadság 1984. okt.27. 16.

Gyarapodó szókincstárunk. Népszabadság 1987. okt. 24. 11.

Leszámít-leszámítol. Édes Anyanyelvünk. 1987. 2.

Élőnyelvi konferencia Kolozsvárott. Új Magyarország, 1991. szept. 25.

Nyelvi örökségünk Petőfitől Illyés Gyuláig.  Kossuth Rádió, 1998. márc. 18-án.

Építőmesterek. A magyar nyelv esélyei a XXI. században. 10. Magyar Nemzet 2005. április 16. 33.

Gazdasági társulások új rövidítései: nyrt. és zrt.  Édes Anyanyelvünk 2006/1. szám, 16.

A Lőrince-díj átvételén. Magyartanítás 2007/1. 5-7.

 

Módosítva: 2010.10.31.

 vissza