Nyitólap > Szabályzat

 

A Nyelvtudományi Intézet kutató munkaköri követelményeinek szabályzata

 

I. Általános rendelkezések

1. A kutatói munkakör betöltésének feltételei:

- egyetemi oklevél

- büntetlen előélet és cselekvőképesség - intézményi kutatói követelmények teljesítése

 

2. Az egyes kutatói munkakörökbe csak az előírt követelmények megléte esetén történhet kinevezés, mely követelmények a Szabályzatban foglaltakon túlmenően további szakmai feltételekkel kiegészíthetik, s ezeket a vezető kutatói munkakörök esetében az Intézeti Tanácsnak kell jóváhagynia. A kutató a munkahelyi vezetőjével kötött megállapodás alapján meghatározott mértékben oktatási feladatokat is vállalhat, illetve számára (korlátozott mértékben) oktatói feladatokat írhatnak elő.

 

3. Tudományos elnevezésű munkakörök: (A *-gal megjelöltek a vezető kutatói munkakörök. A kinevezés - a vezető kutatók esetében - határozatlan időre szól. Határozott idejű kinevezés csak a jogszabály által elismert esetekben és feltételekkel lehetséges.):

- tudományos segédmunkatárs

- tudományos munkatárs

- *tudományos főmunkatárs

- *tudományos tanácsadó

- *kutatóprofesszor

- vendégprofesszor

 

4. a) A követelményrendszert alkalmazni kell:

- az első alkalmazáskor, az álláshely betöltésére való alkalmasság elbírálása céljából

- a határozott idejű alkalmazás lejártakor, a végzett munka értékelése, valamint további foglalkoztatásra való alkalmasság elbírálása céljából

- az előléptetési eljárás során, valamint

- e szabályzat szellemében kell eljárni minden olyan más esetben, amikor az érintett kutató munkáját, alkalmasságát értékelik (pl. külföldi ösztöndíj, tanulmányút, kitüntetési javaslat, valamint tudományos vagy szakmai továbbképzésre vonatkozó javaslat kapcsán), külső munkatársak esetében is.

b) Szabályzat hatályba lépése után az első alkalmazásnál, illetve a további előléptetésnél, történjék a pályázati eljárás keretében vagy annak mellőzésével, az érintett munkakörre vonatkozó követelményektől eltérni nem lehet.

c) Az a kutató, aki az Intézeti kutatói követelményrendszert nem teljesíti, munkaköre ellátására alkalmatlannak minősíthető a Kjt. szabályai szerint.

 

A kutató az SzMSz-ben meghatározott követelményeken túlmenően:

1. Átfogóan ismerje és folyamatosan bővítse az adott tudományterületen szerzett hazai és nemzetközi elméleti és gyakorlati ismeretanyagot, a kutatás során alkalmazható módszereket.

2. Rendszeres tudományos kutatómunkája mellett a lehetőséghez mérten kapcsolódjon be tudományos továbbképző és oktató munkába, tartson tudományos előadásokat az Intézeten belül és kívül.

3. Tudományos munkakörében tegyen meg mindent annak érdekében, hogy intézménye fe1eljen meg a hazai és nemzetközi igényeknek, és munkájával mindenkor segítse elő az intézmény kutatási-fejlesztési feladatokkal történő folyamatos megbízását.

4. Támogassa az intézmény vezetőit az intézmény szakmai elismertetése és fejlesztése érdekében kifejtett tevékenységeikben.

5. Vegyen részt az intézmény közéletében, segítse a feladatok eredményes megoldását.

6. Ismerje a tudományterületéhez kapcsolódó gyakorlat problémáit, és rendszeresen vegyen részt a tudományos eredmények gyakorlati felhasználásának elősegítésében.

 

II. Részletes rendelkezések

 

1. Tudományos segédmunkatárs

1.1. Követelmények:

1.1.1. Rendelkezzen a kutató-fejlesztő munka végzéséhez alapvetően szükséges elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretekkel.

1.1.2. Legyen képes tájékozódni az adott tudományterület hazai és nemzetközi szakirodalmában.

1.1.3. Legyen alkalmas eredményes kutató-fejlesztő munka végzésére.

1.1.4. Egy nyelvből legalább "C" típusú, államilag elismert középfokú nyelvvizsgával rendelkezzen.

1.2. Feladatai:

1.2.1. Tegyen eleget a számára előírt szakmai továbbképzési követelményeknek.

1.2.2. Folyamatosan fejlessze ismereteit az adott tudományterület szakirodalmában, módszertani kérdéseiben.

1.2.3. Vegyen részt a munkahelye által szükségesnek ítélt bel- és külföldi tanulmányutakon, konferenciákon.

1.2.4. Növelje publikációs készségét és kutatási eredményeit folyamatosan publikálja.

1.2.5. Készüljön fel és kapcsolódjon be a doktori (PhD) képzésbe.

1.2.6. Hároméves időszakonként legalább egyszer tartson tudományos osztályán előadást.

1.2.7. Vegyen részt munkahelye társadalmi és tudományos közéletében.

 

2. Tudományos munkatárs

2.1. Követelmények:

2.1.1. Rendelkezzen legalább 3 éves kutatói, oktatói gyakorlattal, mely idő alatt kutatói munkaterv szerint tevékenykedett és rendszeresen publikált. Az Intézet vezetője a gyakorlati idő számításánál az egyetem által szervezett doktori (PhD) képzés időtartamát is figyelembe veheti.

2.1.2. Legyen alkalmas önálló témavezetésre, aktív kutatómunkára mind egyénileg, mind munkacsoport keretében.

2.1.3. Rendelkezzen egyetemi doktori címmel/fokozatta1 vagy PhD szigorlattal.

2.1.4. Egy világnyelvből rendelkezzen "C" típusú, államilag elismert középfokú nyelvvizsgával.

2.1.5. Legyen képes a kutatási eredmények gyakorlati hasznosításának elősegítésére.

2.2. Feladatai:

2.2.1. Rendszeresen fejlessze tudását, tegyen eleget a szakmai továbbképzés e1őírásainak.

2.2.2. Vegyen részt kutatási pályázatok elkészítésében.

2.2.3. Adjon elő konferenciákon és kutatási eredményeit rendszeresen publikálja.

2.2.4. Kétévenként tartson legalább egy előadást tudományos osztályán vagy az Intézet munkatársainak.

2.2.5. Alkotó módon vegyen részt munkahelye tudományos közéleti tevékenységében.

2.2.6. Tartson rendszeres kapcsolatot a gyakorlattal és segítse a tudományos eredmények gyakorlati megvalósítását.

2.2.7. Folyamatosan fejlessze idegennyelv tudását.

 

3. Tudományos főmunkatárs

3.1. Követelmények:

3.1.1. Rendelkezzen doktori (PhD) fokozattal vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal, valamint legalább hatéves kutatói, oktatói gyakorlattal.

3.1.2. Nemzetközi szinten ismerje és művelje tudományterületét.

3.1.3. Egy világnyelvből rendelkezzen "C" típusú, államilag elismert középfokú nyelvvizsgával, egy további világnyelvből a szakirodalom tanulmányozásához szükséges nyelvismerettel.

3.1.4. Legyen alkalmas hazai és nemzetközi tudományos fórumokon szakterületének megfelelő szintű képviseletére.

3.1.5. Legyen alkalmas több kutató munkájának irányítására.

3.1.6. Legyen előadóképes idegen nyelven.

3.2. Feladatai:

3.2.1. Szakterületét nemzetközi szinten művelje.

3.2.2. Irányítsa, ellenőrizze a beosztott kutatók munkáját.

3.2.3. Vállaljon vezető szerepet szakmai kapcsolatok kialakításában.

3.2.4. Törekedjen a hazai és nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére.

3.2.5. Rendszeresen pályázzon egyénileg, illetve kutatócsoportjának vezetőjeként.

3.2.6. Tartson évenként egy előadást az Intézet munkatársai számára.

3.2.7. Kapcsolódjon be a tudományos továbbképzésbe.

3.2.8. Vegyen részt a hazai és a nemzetközi szakmai, tudományos közéletben, konferenciákon rendszeresen tartson előadásokat.

3.2.9. Munkaterületétől függően hatékonyan vegyen részt a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásának elősegítésében.

3.2.10. Vegyen részt a fiatal kutatók nevelésében, munkatársai széleskörű elméleti és módszertani tájékozottságának elősegítésében.

3.2.11. Folyamatosan fejlessze idegennyelv tudását és vita- és előadókészségét.

 

 4. Tudományos tanácsadó

4.1. Követelmények:

4.1.1. Rendelkezzen a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel, vagy a. Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény 28. §-ában foglalt felhatalmazás alapján az MTA Doktora címmel egyenértékűnek tekintett "tudomány(ok) doktora" tudományos fokozattal.

4.1.2. Legyen tájékozott tudományterületének hazai és nemzetközi eredményeiről, fejlessze tovább ezeket az ismereteket.

4.1.3. Rendelkezzen kiemelkedő hazai és nemzetközi elismertséggel.

4.1.4. Legyen képes kutatócsoportok vezetésére.

4.1.5. Legyen idegen nyelvből tárgyaló- és előadóképes nyelvtudása.

4.2. Feladatai:

 4.2.1. Aktívan működjön közre a kutatássa1, fejlesztéssel kapcsolatos intézményi feladatok végrehajtásában.

4.2.2. Folyamatosan segítse a beosztott kutatók munkáját, tudományos előrehaladásukat.

 4.2.3. Rendszeresen publikáljon vezető belföldi és külföldi tudományos szakmai folyóiratokban.

4.2.4. Vezessen kutatócsoportot, tartson rendszeres kapcsolatot a hazai és a nemzetközi szakmai tudományos közélettel.

4.2.5. Rendszeresen pályázzon egyénileg, illetve kutatócsoportjának vezetőjeként.

4.2.6. Tartson évenként egy előadást az Intézet munkatársai számára.

4.2.7. Tevékenyen vegyen részt a tudományos továbbképzésben.

4.2.8. Szervezze, segítse elő az elért tudományos eredmények hatékony alkalmazását.

 

5. Kutatóprofesszor

5.1. Követelmények:

5.1.1. Legyen a Magyar Tudományos Akadémia rendes vagy levelező tagja.

5.1.2. Rendelkezzen kiterjedt kutatási kapcsolatrendszerrel.

5.1.3. Legyen idegen nyelvből tárgyalóképes nyelvtudása.

5.2. Feladatai:

5.2.1. Aktívan működjön közre kimagasló tudományos munkában.

5.2.2. Folyamatosan vállaljon feladatot a tudományterülete terveinek kidolgozásában és megvalósításában.

5.2.3. Tevékenyen kapcsolódjon be a hazai és nemzetközi tudományos életbe.

5.2.4. Vegyen részt tudományos továbbképzésben, a vezető kutatók kiválasztásában.

5.2.5. Rendszeresen pályázzon egyénileg, illetve kutatócsoportjának vezetőjeként.

5.2.6. Segítse a fiatal kutatók kapcsolatteremtését, szakmai előrehaladását.

5.2.7. Lehetőség szerint vegyen részt szak- és tankönyvek megírásában, szerkesztésében.

5.2.8. Szervezze, segítse elő az elért tudományos eredmények hatékony alkalmazását.

 

6. Vendégprofesszor

6.1. Követelmények

6.1.1. Legyen nemzetközileg elismert kiemelkedő tudományos tevékenysége legalább a tudományos tanácsadó szintjén.

6.2. Feladatai

6.2.1. A vendégprofesszor kutatói munkát végez az Intézet meghívására és határozott időre szóló megbízására, mely alatt vezetői vagy egyéb megbízása nem lehet.

 

III. A kutatói kinevezés általános szabályai

 

1. A pályázati rend általános szabályai:

a) Tudományos főmunkatársi, tudományos tanácsadói és kutatóprofesszori munkakör csak a szakma számára nyilvánosságra hozott pályázat útján tölthető be.

b) Egyéb kutatói kinevezés rendjét az Intézet igazgatója határozza meg.

c) A tudományos főmunkatársi, a tudományos tanácsadói és a kutatóprofesszori pályázatot az igazgatóhoz kell benyújtani.

d) A határozott idejű vendégprofesszori meghívásra az igazgató tesz javaslatot és az Intézeti Tanács elé terjeszti jóváhagyás végett.

 

2. A pályázatok elbírálása:

a) A tudományos főmunkatársi, a tudományos tanácsadói és a kutatóprofesszori pályázatok véleményezésére az igazgató kéri fel a véleményező-előkészítő bizottságot. Legalább három tagú bizottságot kell felkérni, melyben külső szakértő is működjön közre.

b) A bizottság véleményét testületileg alakítja ki és küldi meg az Intézet vezetőjének, aki azt az Intézeti Tanács elé terjeszti. Amennyiben e bizottság valamelyik tagjának különvéleménye van, azt a bizottság vezetője köteles az Intézeti tanáccsal ismertetni.

c) A tanács - a pályázati feltételeknek megfelelően - a pályázatról véleményt nyilvánít.

d) A tudományos főmunkatársi, a tudományos tanácsadói és kutatóprofesszori pályázat esetén az igazgató köteles az Intézeti Tanácshoz valamennyi pályázatot felterjeszteni, mellékelve a véleményező-előkészítő bizottság előterjesztését.

e) A tudományos főmunkatársi, a tudományos tanácsadói és a kutató professzori pályázatokat az Intézeti Tanács jogosult rangsorolni.

 f) Az Intézeti Tanács véleménynyilvánítása után az igazgató nevezi ki a vezető kutatót.

 

IV. Vegyes és záró rendelkezések

 

1. A kutató kinevezésekor az Intézet vezetője a munkaköri feladatok alapján meghatározza a kinevezettel szemben támasztott követelményeket, a kutatási és továbbképzési feladatokat, valamint azok teljesítésének határidejét.

 

2. A kinevezett kutató évenként kutatási feladattervet készít. A jelen szabályzat 2003. január 1.-jén lép életbe.

 

Kenesei István igazgató s.k.

 vissza