MTA Nyelvtudományi Intézet > Publikációk > Nyelvtudományi Közlemények > 102. kötet

 

Nyelvtudományi Közlemények: 102. kötet

 

 

Maticsák Sándor: Az agglutinációval keletkezett mordvin képzőkről [On Mordvinian derivational suffixes of agglutinative origin]

7

Sipos Mária: Másodlagos egyezések az obi-ugor kori etimológiákban [Secondary correspondences in etymologies dating back to Ob-Ugric]

35

Wagner-Nagy Beáta: A tagadás kifejezésének módjai a nganaszanban [Ways of expressing negation in Nganasan]

64

Károly László: Egy 17. századi csagatáj orvosi könyv mint nyelvi forrás [A Chagatay medical book from the 17th century as a source on language]

89

Eszes Boldizsár: Experiens alanyú meg igekötős igék szemantikája [The semantics of verbs with the prefix meg and an experiencer subject]

113

Kas Bence: Az óhajtó mondatok kategóriája [The category of optative sentences]

136

 

Kisebb közlemények

 

 

Rédei Károly: Szófejtések [Etymologies]

175

Bereczki Gábor: Két bolgár-törökből másolt analitikus múlt a cseremiszben [Two Cheremissian analytic past tenses borrowed from Turkic-Bulgarian]

187

Rédei Károly: Mellé- és alárendelő kötőszavak a zürjénben [Coordinating and sub­ordinating conjunctions in Zyryen].....

193

Rakin: A komi-zürjén fanevek történeti vizsgálata [A diachronic study of Komi-Zyryen tree names].....

206

 

Kiss Lajos Emlékülés

 

 

Gercsák Gábor – Klinghammer István: Magyar földrajzi nevek angol nyelvű kiad­ványokban [Hungarian geographical names in publications in English]

215

Kiss Jenõ: Etimológia és nyelvtudomány [Etymology and linguistics]

222

Nyirkos István: Korai jövevényszavaink szervetlen véghangzóiról [On the inorga­nic final segments of early Hungarian loanwords]

226

Pusztai Ferenc: Lexikográfiai kötöttségek és lehetőségek [Constraints and possi­bilities in lexicography]

231

Zoltán András: Szláv–magyar etimológiák [Slavonic–Hungarian etymologies]

238

 

VII. Magyar Nyelvtudományi Kongresszus

 

 

Dér Csilla Ilona: Diskurzusszerveződés és grammatikalizáció – néhány magyar dis­kurzusjelölő kialakulásáról [Discourse and grammaticalisation – on the evo­lution of some Hungarian discourse markers]

247

Zsilinszky Éva: Megjegyzések a magyar igerendszer 17. századi történetéhez [On the history of the 17th century Hungarian verb system]

261

 

Szemle, ismertetések

 

 

Fónagy Iván 1920–2005 (Szende Tamás)

275

Hermann József 1924–2005 (Adamik Béla)

280

Alo Raun 1905–2004 (Zaicz Gábor)

284

Kovács Magdolna: Code-Switching and Language Shift...  (Duray Zsuzsa)

288

Vászolyi-Vasse, Eric: Syrjaenica I–III (Rédei Károly)

296

Fehértói Katalin: Árpád-kori személynévtár (1000–1301) [Katalin Fehértói: Onomastic register of the Árpád-era (1000–1301)] (Hoffmann István)

300

Kontra Miklós (szerk.): Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon [Miklós Kontra (ed.): Language and society in Hungary at the Fall of Communism] (Johanna Laakso)

312

Siptár Péter: Beszédmű-fonológia [Péter Siptár: A phonology of speech products]

315

András Cser: The typology and modelling of obstruent lenition...  (Tóth Marianna)

333