MTA Nyelvtudományi Intézet > Publikációk > Nyelvtudományi Közlemények > 107. kötet

 

Nyelvtudományi Közlemények: 107. kötet

 

 
Honti László: Personae ingratissimae? A 2. személyek jelölése az uráliban [Personae ingratissimae? The marking of second person in Uralic] 7
Tamm, Anne: Tárgyi esetjelölés és igeaspektus az észtben [Object case marking and aspect in Estonian] 58
Baski Imre: A kazak madijar nemzetségnév és a magyar népnév állítólagos közös eredetéről [On the alleged common origin of the Kazakh clan-name Madiyar and the Hungarian ethnonym Magyar] 95
É. Kiss Katalin: A magyar tárgyas és alanyi igeragozás kialakulásának szintaktikai hátteréről [The syntactic background of the emergence of the Hungarian objective and subjective conjugations] 131
Szabó Tamás Péter: Javításról alkotott narratívák és nyelvi ideológiák kérdőíves diskurzu­sokban [Narratives and ideologies of repair emerging in questionnaire discourses] 147

 

Kisebb közlemények

 

 

Honti László: Két apró adalék a szelkup birtokos szerkezethez [Two remarks on the Selkup possessive construction] 199
Ившин, Леонид: Рукописные русско-вотские словари Г. Е. Верещагина [G. Vereshchagin’s handwritten Russian–Votyak dictionaries] 211
Tánczos Orsolya: Szórendi variációk és lehetséges okaik az udmurtban [Word order variation and its possible causes in Udmurt] 218
Hell György: A hatodik mondatrész [The sixth part of sentence] 229

 

Emlékülések

 

 
Honti László: Főszerkesztői bevezető [Foreword by the editor-in-chief] 235
Szíj Enikő: Nyelvtudomány és tudományos kontárság Hunfalvy korában és ma [Linguistics and academic charlatanism in Hunfalvy’s age] 235
Zaicz Gábor: Hunfalvy tudományos nyelvészeti folyóiratai [Hunfalvy’s linguistic journals] 244
Küllős Imola: Nép, nemzet és egy új tudomány, az ethnographia – Hunfalvy Pál felfogásában [People, nation and the new science of ethnography – Hunfalvy’s views] 252
Kozmács István: Munkácsi Bernát és a magyar nyelvészeti terepmunka kezdetei [Bernát Munkácsi and the beginnings of Hungarian linguistic fieldwork] 258
Sipőcz Katalin: Munkácsi Bernát vogulföldi gyűjtése. A jelenkor feladatai és lehetőségei [Bernát Munkácsi’s Vogul collection. Present challenges and possibilities] 276
Bányai Viktória: Munkácsi Bernát (1860–1937) tanfelügyelői tevékenysége [Bernát Munkácsi (1860–1937) as school inspector] 284

 

Szemle, ismertetések

 

 
Gerstner Károly: Benkő Loránd (1921–2011) 293
Kiefer Ferenc: Jean Perrot (1925–2011) 299
Agyagási Klára: Sinor Dénes (1916−2011) 201
Bereczki Gábor: Fanny Sivers (1920–2011) 206