MTA Nyelvtudományi Intézet > Publikációk > Nyelvtudományi Közlemények > 108. kötet

 

Nyelvtudományi Közlemények: 108. kötet

 

 
Honti László: Adalék az U/FU/Ug alapnyelvi *‹m‹ és *C(‹)m‹ szekvenciáknak és magyar képviseleteiknek viszonyához [On the relation between PU/PFU/PUg *‹m‹ and *C(‹)m‹ and their Hungarian reflexes] 7
Honti László: Hangtani és szemantikai megfelelés az uralisztikai etimológiai kutatásban [Phonological and semantic correspondences in Uralic etymological research] 43
Csepregi Márta: Participiális jelzős szerkezetek két hanti nyelvjárásban [Attributive participial phrases in two Khanty dialects] 61
Maticsák Sándor: A mordvin névszóképzők rendszere [The system of Mordvin nominal derivational affixes] 95
Maticsák Sándor: A XVII–XVIII. századi mordvin nyelvemlékek nyelvjárási hovatartozása [On the dialect of the Mordvin texts of the 17–18th centuries] 139
Voigt Vilmos: Laestadius és Reguly kapcsolatairól [The relation between Laestadius and Reguly] 165
Tamás Ildikó: Nyelvészeti módszerek alkalmazási lehetőségei a szövegfolklo­risztikában és a prozódiai vizsgálatokban. Számi jojkaszöveg-elemzések [The possibilities of applying linguistic methods in textual folklore studies and prosodic research.Analyses of Saami yoik-texts] 181
Szeverényi Sándor: Mire jó egy nganaszan online diakrón kognitív onomasziológiai szótár? [What is the use of an online Nganasan diachronic cognitive onomasiological dictionary?] 197

Dékány Éva: Nem jöttem hínia az igazakat. Az ómagyar anti-egyeztetett főnévi igenevekről [On Old Hungarian anti-agreeing infinitives]

219
Holler László: Az agg és az ó szócsaládjai összetartozásának kérdéséről [Do the word-families of Hung. agg and ó have common origin or not?] 253
Kiefer Ferenc – Németh Boglárka: Amikor az igekötő nem telicizál [When the preverb does not result in telicity] 267
Wohlmuth Kata: Az igekötős igék tárolása a mentális lexikonban – néhány következtetés a spontán beszédprodukció során előforduló megakadásjelenségek alapján [The storing of prefixed verbs in the mental lexicon – on the basis of disfluencyphenomena in spontaneous speech] 275
Tolcsvai Nagy Gábor: A poliszémia hálózatmodellje [The network model of polysemy] 287
H. Varga Márta: A singulare tantumról a számjelölés kapcsán [On singulare tantum in the context of grammatical number] 345
Kontra Miklós: Mai magyar nyelvi változások (látszólagos- és valóságosidő-vizsgálatok) [Ongoing changes in present-day Hungarian (studies in apparent and real time)] 357
Kicsi Sándor András – Kálmán László: Újra a tulajdonnevekről [Proper nouns revisited] 381

 

Kiss Lajos Emlékülés

 

 

Honti László: Főszerkesztői bevezető [Foreword by the editor-in-chief] 393
Kenesei István: Megnyitó beszéd [Opening address] 393
Gerstner Károly: Kiss Lajos, az etimológus [Lajos Kiss the etymologist] 394
Hoffmann István: Kiss Lajos, a helynévkutató [Lajos Kiss the expert on toponomastics] 402
Pusztai Ferenc: Kiss Lajos és az értelmező szótár [Lajos Kiss and the monolingual Hungarian dictionary] 411
Zoltán András: Kiss Lajos, a szlavista [Lajos Kiss the Slavicist] 418
Kiss Jenő: Kiss Lajosról – emberközelből [Lajos Kiss – a personal perspective] 427
Ittzés Nóra: Zárszó [Concluding remarks] 431

 

Szemle, ismertetések

 

433
Havas Ferenc: Bereczki Gábor (1928–2012) 433
Péter Mihály: Szépe György (1931–2012) 437
Róna-Tas András – Berta Árpád: West Old Turkic. Turkic Loanwords in Hungarian (Agyagási Klára – Csúcs Sándor) 443
Honti László: Anyanyelvünk atyafiságáról és a nyelvrokonság ismérveiről. Tények és vágyak [On the kins of our mothertongue and the criteria of relatedness. Facts and illusions] (Vásáry István) 471
Sándor Klára: Nyelvrokonság és hunhagyomány. Rénszarvas vagy csodaszarvas? [Linguistic relatedness and the Hun tradition. Reindeer or magic deer?] (Sipőcz Katalin) 476

Újabb obi-ugrisztikai könyvtermés [Recent books in Ob-Ugric studies] (Csepregi Márta)

480
Winkler, Eberhard: Udmurtische Grammatik (Tánczos Orsolya) 495

Keresztes László: Bevezetés a mordvin nyelvészetbe[Introduction to Mordvin linguistics] (Janurik Boglárka)

504
Мосин, М. В. (отв. ред.): Русско–эрзянский словарь (Maticsák Sándor) 511
Pantermöller, Marko: Der finnische Abessiv (Csúcs Sándor) 521
Hoffmann István: A Tihanyi alapítólevél mint helynévtörténeti forrás [The Tihany Charter as a source for toponomastics] (Slíz Mariann) 525
É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és diakrónia [Linguistic theory and diachrony] (Farkas Judit) 529