Nyelvtudományi Intézet  > Központ  > Elméleti nyelvészeti doktori program

 

Elméleti Nyelvészeti Doktori Program

 

 

Általános leírás

Az elméleti nyelvészeti Ph.D. képzés az ELTE Elméleti nyelvészet szakhoz kapcsolódik, és az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskoláján belül működik. A doktorjelölttől elvárjuk, hogy olyan elmélet keretében dolgozzék, amely lehetővé teszi egy adott nyelv, vagy általában a természetes nyelv természetét meghatározó elvek és szabályok feltárását. A képzés törzsét az elméleti nyelvészet hagyományos fő ágai, az alsóbb nyelvi szintek (fonológia, morfológia), a mondattan és a jelentéstan alkotják, de a doktorjelölt foglalkozhat a nyelvtudomány és egy más tudomány (pl. filozófia, irodalomtudomány, matematika, logika, fonetika, kognitív pszichológia, szociológia, számítástudomány) kapcsolatával is.

 

Felvételi követelmények

A Ph.D. programba való felvételhez nem szükséges nyelvészeti végzettség, előfeltétel azonban az egyetemi diploma (MA). Feltétel továbbá az angol nyelv magas szintű ismerete. Ezenkívül kívánatos egy második idegen nyelv ismerete is. A jelentkezőnek megfelelő nyelvészeti alapműveltséggel kell rendelkeznie és bizonyítania kell önálló kutatásra való alkalmasságát. A felvételi anyagnak tartalmaznia kell a jelentkezőnek szakmailag méltányolható kutatási elképzelését is.

Minden egyéb kérdésben az ELTE BTK doktori szabályzata a mérvadó, az Elméleti nyelvészet doktori programban nem határozunk meg az általános előírásoktól eltérő feltételeket.

 

Tanterv itt olvasható

 

Publikációs kreditek:

Publikáció III.: lektorált kötetben megjelent idegen nyelvű tanulmány

Publikáció II.: lektorált kötetben megjelent magyar tanulmány

Publikáció I.: idegennyelvű, nem lektorált

 

Azt, hogy egy diák az adott konferenciaelőadásával vagy publikációjával hány kreditet teljesít, a témavezetője ítéli meg. Ha a témavezető bizonytalan, akkor a DT. dönt.

A társszerzős publikációkat és konferenciaelőadásokat osztani kell, tehát ha egy 8-kredites publikáció társszerzős, akkor az 4 kredit.

 

Képzési terv

A doktorjelöltnek félévenként tanulmányi tervet kell készítenie, amelyet a témavezető véleményez és a programvezető hagy jóvá. A tanulmányi tervnek tartalmaznia kell: (a) a félévben felvett kötelező és választható órákat, (b) a témavezetővel való konzultációt, (c) egy olvasmánylistát, (d) a kérdéses félév alatt megrendezett konferenciákon való részvételt, (e) tanulmányírásra való elképzelést és (f) az esetleg tervbe vett külföldi tanulmányutat.

 

Abszolutórium

A kötelezően előírt kreditszám teljesítése esetén a programtanács előterjesztése alapján az ELTE dékánja abszolutórium kiállításával igazolja, hogy a doktorjelölt teljesítette adoktori  program követelményeit.

 

A disszertáció

Annak, hogy a disszertációt a Doktori Hivatalba le lehessen adni, feltétele a sikeres házi védés. A házi védést a beadás előtt 3 hónappal célszerű megtartani, hogy az esetleges javításokra még maradjon idő. A házi védés tervezett időpontját a programnak minimum 4 hónappal a házi védés előtt be kell jelenteni, és a bírálandó dolgozatot legalább 3 hónappal a védés időpontja előtt 3 példányban le kell adni.

A Ph.D. fokozat azt igazolja, hogy a doktorjelölt letette a doktori szigorlatot és megvédte önálló kutatáson alapuló disszertációját.

 

 vissza  

Módosítva: 2019.02.04.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elméleti nyelvészeti BA  
Elméleti nyelvészet MA  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
Neurolingvisztika információk