Nyitólap > Osztályok > Pszicho- Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály > Bánréti Zoltán > Szakmai életrajz

 

 

Szakmai életrajz

 

 

 

 

Születési hely, idő: Budapest, 1946.07.15.

 

TANULMÁNYOK, VÉGZETTSÉG:

1. Magyar-történelem szakos tanár: Pécs, Tanárképző Főiskola, 1970.  A diploma száma: 158/1970.

2. Általános és alkalmazott nyelvészet, Eötvös Lorand Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, 1973.  A diploma száma: 53/1973.

3. Nyelvtudás: magyar, angol: középfok (Á/014354/1981), orosz: kandidátusi nyelvvizsga (1982.05.27).

 

TUDOMÁNYOS FOKOZATOK:

4. Bölcsészdoktor. ELTE, Bölcsészettudományi Kara, 122/1978-79. (1979.06.09.) A szöveg témájának  pragmatikai interpretációjáról (147 l.) című. disszertáció) 

5. Nyelvtudomány kandidátusa. A diploma száma:10191 (1984.05.28.) A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról (226 l.) című disszertáció.

6. Nyelvtudományok habilitált doktora. Eötvös Loránd Tudományegyetem, 663/2010 sz. diploma (2010. 06. 29.)  A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban c. disszertáció 207 l. Előadások: A csend szintaxisa. The syntactic structure of coordinate constructions.

 

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK, SZAKMAI  ÉLETÚT:

1970 - 1975: tanársegéd, Pécsi Tanárképző Főiskola, Magyar nyelvi tanszék.

1975 - 1985: tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézete, Általános és alkalmazott nyelvészeti osztály

1985 - 2010: tudományos főmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézete

1989 - 1995: egyetemi docens, JPTE, BTK, Magyar nyelvi tanszék

1990 - 1995: tudományos főmunkatárs, Országos Közoktatási Intézet 

1990 - 1997: egyetemi docens, JATE, BTK Általános és alkalmazott nyelvészeti tanszék. Tanszékvezető: 1991-1992 és 1993- 1994.

1990 - 1997: osztályvezető, MTA Nyelvtudományi Intézete, Strukturális nyelvészeti osztály

1996 - 2011: tanszékvezető egyetemi docens, ELTE -MTA Elméleti nyelvészet intézeti tanszék

2001- 2012: osztályvezető: MTA Nyelvtudományi Intézete, Kísérletes nyelvészeti osztály,  majd Elméleti és kísérletes nyelvészeti osztály

1995 - jelenleg: tudományos igazgatóhelyettes, MTA Nyelvtudományi Intézete

2010 - jelenleg: tudományos tanácsadó, MTA Nyelvtudomány Intézete

2012 - jelenleg: osztályvezető, MTA Nyelvtudományi Intézete, Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai osztálya

 

ÖSZTÖNDÍJ

Vendégkutatói ösztöndíj: University of Reading, 1994. október 1. - december 20.

British Academy, kutatói ösztöndíj, London, 1996. 10.01. - 11.30.

Széchenyi Professzori Ösztöndíj: 1998-2000.

 

SZAKMAI TEVÉKENYSÉG:

 

1. KUTATÁSI  TEVÉKENYSÉGEM TERÜLETEI:

Neurolingvisztika: a nyelvelmélet neurológiai háttere, afázia kutatás, interfész jelenségek vizsgálata.

Szintaxiselmélet: a koordinatív szerkezetek általános nyelvtani elvei, megszorításai. 

Magyar leíró szintaxis: az ellipszis és a mellérendelés sajátos vonásai a magyarban.

Anyanyelvi nevelés: alternatív tantervek és tananyagok készítése 10-18 éves korosztály számára.

 

2. EGYETEMI OKTATÓI TEVÉKENYSÉG:

A rendszeresen tartott egyetemi kurzusok:

Általános nyelvészet

Magyar generatív szintaxis

Neurolingvisztika: a szintaxis afáziában, klinikai nyelvészet és kísérletes nyelvészet

Az anyanyelvi nevelés

 

Kutatói utánpótlás nevelése

Oktatás: az ELTE BTK és az SzTE BTK Nyelvtudomány Doktori Iskola Elméleti nyelvészet doktori programokban kurzusok tartása, témavezetés.

Az  ELTE BTK Elméleti nyelvészet doktori programnak a vezetője, 2002-től.

 

KUTATÁSI PROJEKTUMOK VEZETÉSE, ILLETVE RÉSZVÉTEL:

1980-1985: Az anyanyelvi nevelés fejlesztése az általános iskolákban. OTTKT, 6-os Főirány. Kutatásvezető.

1985-1990: Strukturális magyar nyelvtan, Mondattan. OTKA projektum. Közremüködő.

1991-1994: Pszicholingvisztikai és afáziakutatási vizsgálatok. OTKA projektum. Közreműködő.

1991-1994: Nyelvelmélet és mesterséges intelligencia, OTKA projektum. Kutatásvezető

1994-1996: Restructuring of Theoretical Linguistics Programme, Soros-HESP. Közreműködő.

1994-1997:  “Ost -West”, osztrák - magyar afáziakutatási program, University of Vienna, Research Institute for Linguistics, Budapest. Közreműködő.

1995-1998: Generatív grammatikai képességfejlesztő anyanyelvi nevelési program középiskolásoknak, OTKA  projektum. Kutatásvezető.

1997-2000: Multingual ellipsis project, University of Nijmegen, Theoretical Linguistics Programme, ELTE University, Budapest.  Közreműködő.

1997- 2000: Neurolingvisztikai kutatások: humán nyelvi feldolgozó/elemző szerkezete és annak sérülése Broca afáziás betegeknél, OTKA projektum. Kutatásvezető.

1997-2000:  Neurolingvisztikai vizsgálatok: a kreatív nyelvtudás a korlátozott beszédben, MKM, FKFP projektum. Kutatásvezető.

1997-2000: A Computational Model for Processing Lexical Information, Research Support  Scheme, Open Society Institute projektum. Kutatásvezető.

1999-2002: Egyetemközi Nyelvészháló, Soros Felsőoktatásfejlesztési program. Projektumvezető.

2001- 2004: A mentális nyelvtan nyelvészeti neuropszichológiai  és kísérletes pszichofizológiai vizsgálata (konzorcium, vezető: CsépeValéria), Nemzeti Kutatási Fejlesztési  Program, 5/054 sz., a konzorciumi tag vezetője.

2002-2004: Cigány nyelvészeti kutatások, OKTK projektum, vezető.

2005-2006: Az Elméleti nyelvészet és Nyelvtechnológia a Bologna képzési rendszerben: HEFOP projektum, résztvevő.

2007-2011: A rekurzió interdiszciplináris vizsgálata a nyelvben, NK 72461 sz. OTKA konzorciumi program, a konzorciumi tag vezetője.

 

Szerkesztés, szerkesztőbizottságok:

Working Papers in Linguistics (1986 -1990)

Working Papers in the Theory of Grammar, 1995- 2001.

Nyelvtudományi Közlemények 1992- jelenleg is 

MTA bizottsági tagság:

Magyar nyelvészeti munkabizottság (1994-1998)

Akadémiai Kutatóhelyek tanácsa Társadalomtudományi Kuratóriuma: 1994-1998, 1998-2000.

Elnökségi Közoktatási Bizottság: 2000- 2007.

Elnöki Oktatási Bizottság, közoktatási koordinátor 2009-től.

Magyar Akkreditációs Bizottságbeli tagság:

A Magyar Akkreditációs Bizottság Nyelvészeti és Orientalisztikai Szakbizottsága (1995-1998  és 1998-2000).  

Doktori programtanácsok:

1995- jelenleg: az ELTE BTK Elméleti nyelvészet PhD program,

2001- jelenleg: az ELTE BTK Elméleti Nyelvészet PhD program vezetője.

1994 – 2000: tag: JATE/SzTE BTK Elméleti nyelvészet PhD program.

2003- 2007 tag: BME Megismeréstudományi Doktori Program Tanácsa.

 

Rendszeres lektorálások:

Acta Linguistica Hungarica, Általános Nyelvészeti Tanulmányok, Brain and Behavioural Sciences, Clinical Linguistics and Phonetics, Magyar Nyelv, Modern Nyelvoktatás, Nyelvtudományi Közlemények.

 

PhD disszertációk témavezetése:

Mészáros Éva: Mondatfeldolgozás magyar agrammatikus afáziásoknál. 2009.

Kiss Katalin: Agrammatikus afáziások mondatprodukciója, 2000.

 

Disszertációk bírálata, opponencia (az utóbbi 10  évben):

Medve Anna. Egy generatív modell az oktatásban, PhD disszertáció, 2002.

Ivaskó Lívia: A pragmatikai kompetencia szerepe a sikertelen diskurzusokban, 2005.

Németh Dezső: Nyelv és emlékezet, PhD disszertáció, Szeged, 2005.

Lukács Ágnes: Language Abilities in Williams syndrome, PhD disszertáció, 2003.

Farkas Judit: A finn nyelv indexelt generatív szintaxisa, 2010.

Honbolygó Ferenc. A beszéd prozódiai jellemzőinek észlelése, 2010.

Takács Boglárka: Construction Grammar in Psycholinguistics, 2010. Budapest

Lukács Ágnes: Nyelvfejlődési zavar és emlékezeti rendszerek, 2012. (habilitációs tézisek).

Forgács Bálint: Figures of Language in Cognitive Science in the Light of Figurative Language Processing in the Brain, p. 121 2012

Bóna Judit: Az időskori beszéd fonetikai sajátosságai, habilitációs értekezés, Budapest, 2012. 167 l.

 

Tudományos fokozatok alapjául szolgáló művek bírálatai korábbi években:

Alberti Gábor: Tau modell ( tematikus szerepek elmélete tematikus szerepek nélkül )   

kandidátusi disszertáció

Békési Imre: Ellentétes szerkezetek szemantikai-pragmatikai interpretációs modellje, akadémiai  doktori disszertáció

Laczkó Tibor: Deverbális főnevet tartalmazó főnévi csoportok a magyarban és az angolban,  kandidátusi disszertáció

Németh T. Enikő: A szóbeli diskurzusok megnyilatkozáspéldányokra tagolásának kérdései,   kandidátusi disszertáció

Vass László: Textuális kohézió és stilisztika, kandidiátusi disszertáció.

 

Fiatal kutatói ösztöndíjasok témavezetése:

Szűcs Márta, Figuratív nyelvhasználat és nyelvelsajátítás kisgyerekkorban.

Őrley Zita: Metafora produkció és interpretáció a non-fluens afáziákban

Jolsvai Hajnal (Csépe Valériával közösen): Kiváltott agyi potenciálok vizsgálata magyar mondatokon.  Komplex információkat kezelő memória folyamatok.

 

Elméleti nyelvészet, szakdolgozati témavezetés:

Zs. Sejtes Györgyi: Kommunikációs képességfejlesztési stratégiák, JATE, Szeged, 1995. 186  l.

Viszket Anita: Egy afáziás beteg mondatainak szintaktikai elemzése, 1995. 62 l.

Bácsi János:  A kisgyerekkori szerzett afázia nyelvészeti vizsgálata, JATE, Szeged, 1998. 58 l.

Mészáros Éva: A mondatfeldolgozás nyelvi folyamatai afáziás beszélőknél, 1998. 51 l.

Czingráber Márta: A mondat elemei között fennálló anaforikus viszonyok feldolgozása óvodáskorban, kisiskoláskorban és afáziában, 1999. 50 l.

Lukácsy Gergely: Human linguistic process as mapping based structure selection, 2000. 48. l.

Mészáros Szófia: A produkciós afázia fonológiai aspektusa: a Broca- és Wernicke-afáziára jellemző fonemikus hibák elemzése 2003, 48.

Bernáth Máté: Speciális nyelvi zavar szűrése és tesztelése magyar nyelven, 2004, 39.

Mészáros Szófia: Fonológiai korlátozottságok afáziában, 2004. 43 l.

Buk Antónia: A nyelvi korlátozottságok konnekcionista modelljéről, 2004. 52 l.

Csizmadia Marietta: A szintaktikai rekurzió hiányának kérdése a Pirahában, 42 l. 2010.

Káldi Tamás: A fókusz feldolgozása afáziában 2012. 49.

 

  

DÍJ, KITÜNTETÉS:

Magyar Tudományos Akadémia különdíja: Országos Tudományos Diákköri Konferencia (1970)

Magyar Köztársasági Érdemrend, Lovagkereszt fokozat (2006)

Szépe György Emlékérem 2013.

 

 

 

 vissza