Nyitólap > Osztályok > Pszicho- Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály > Bánréti Zoltán > Publikációk listája

 

 

Bánréti Zoltán publikációinak listája

 

 

A) KÖNYVEK

 

A megengedő kötőszók szintaxisáról és szemantikájáról (Nyelvtudományi Ért. 117. Akadémiai kiadó, Bp., 1983.

Gyerek és anyanyelv, Tankönyvkiadó, Bp. 1979.

Kamasz és anyanyelv, Tankönyvkiadó, Bp. 1981. 1984.

Nyelvtan és Kommunikáció I._II. Munkatankönyv az általános iskolák 5-6. osztályai számára. Echo PR, 1990, 1991, 1992. 1993. 225 l. 261.l.

Nyelvtan-kommunikáció-irodalom tizenéveseknek, Linguistica, Series A. Studia et Dissertationes Vol 6. 101 p. MTA Nyelvtudományi Intézete

A mellérendelés a magyarban (egyetemi tankönyv) JPTE , Pécs, 1991. 172 l.

A mellérendelés, in: Strukturális Magyar nyelvtan, 1. Mondattan, szerk.: Kiefer, F. Akadémiai kiadó, Bp. 1992. 715-797.

Kommunikálj! (Tankönyv a középiskolások számára) Korona kiadó, Bp. 1993. 240. Második átdolgozott kiadás: Korona kiadó, Bp.1998.

Coordination, in: The Structure of Hungarian Syntax, (eds.: F.Kiefer, K.É.Kiss), Syntax and Semantics, Vol. 27. Academic Press, New York, 1994. 355 - 415.

Nyelvtan és kommunikáció I.: Transzformációs mondattan és szöveggrammatika, Nódus kiadó, Veszprém, 1997. 291 l.

Nyelvtan és kommunikáció II.:Szövegtan, nyelvelmélet, generaiív mondattan, Nódus kiadó, Veszprém, 1997 282 l.

A lényeg: kiolvasható. Szövegértési és olvasási készésgffelesztés, Koroa Nova kiadó, Budapest, 1998. 85.

Mozgékony mondatszerkezetek – rendező szabályok. A magyar generatív mondattan alapjai középiskolásoknak, Korona kiadó Budapest 1994. 198 l. Második kiadása: Korona kiadó, Bp. 1998.

A mellérendelés és az ellipszis nyelvtana a magyarban, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2007. 201.

Rekurzió a nyelvben II.: Neurolingvisztikai megközelítés, (szerk. Bánréti Z.) Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2011. 167 lap (társszerző: Mészáros É., Hoffmann I., Szücs M.) 

Kiefer, Ferenc – Bánréti, Zoltán (Eds): Twenty Years of Theoretical Linguistics in Budapest. A selection of papers from the 2010 conference celebrating the twentieth  anniversary of  the Theoretical Linguistics Programme of Eötvös Loránd University, Hungarian Academy of Sciences, Research Institute for Linguistics and Tinta Publishing House, Budapest, 2012.  p. 241.

B. KÖNYVSZERKESZTÉS

Papers in the Theory of Grammar, Research Institute of Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1994, 282 l.

Nyelvi struktúrák és az agy: Neurolingvisztikai tanulmányok, Corvina kiadó, 1999 496 l.

Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből , társzekesztők: Bakró-Nagy Marianne –É.Kiss Katalin, Osiris kiadó, Budapest 2001. 407 l.

Acta Linguistica Hungarica, Mentális lexikonnal foglalkozó tematikus számának szerkesztése vendégszerkesztőként, Vol 48 No 1-3 (2001). 314.

Magyar Tudomány, 2011. évf. 8. szám: Bionyelvészet: lehetőségek és kihívások, 898-936.  

C. TANULMÁNYOK

Közlési szabályok a megengedő mellékmondatban, Nyelvtudományi Közlemények 73. (1971. évf.) 309-326.

Egy új nyelvi - kommunikációs nevelési rendszer lehetősége, in : Szépe Gy.(szerk.): Az anyanyelvi oktatás korszerűsítéséért, Tankönyvkiadó, Bp. 1976, 53 - 72 l.

A kommunikációelmélet alapkérdései, in : Takács Etel (szerk.) : Tanulmányok a nyelvről, OPI, Bp. 1978, 33 - 42. l.

Téma és anaforikus viszonyok a szövegben, Magyar Nyelv 75: 406 - 415. (1979.)

A szöveg témája és interpretációja, Nyelvtudományi Közlemények, 81.:2. 323-345 (1979).

A szempont a szövegépítkezésben, in : Szatmári István (szerk.): A szövegtan kutatásban és az oktatásban, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Bp. 1979. 77 - 82. l.

A magyar nyelvtan helye a közoktatásban, in : Imre Samu - Szatmári István - Szűts László (szerk.) A magyar nyelv grammatikája, Nytud. Ért. 104. sz. 143 - 49 l. (1980.)

Szövegtéma és nyelvhasználat, in: Kanyó Zoltán (szerk.): Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései, Studia Poetica, Szeged, 1980. 315 - 27

Vizuális mozzanatok egy anyanyelvi nevelés kísérletében, in : Nagy J. József (szerk.) : Vizsgálatok az alsótagozatos anyanyelvi nevelés gazdagítása érdekében, 1981, 269 - 288.

The Topic of Texts and the Interpretation of Texts, in: Petôf,J.S.(ed.) Text versus Sentence 2. Helmut Buske V. Hamburg, 1981. 41-57.

Szabály és tendencia a szinkronikus grammatikában, Magyar Nyelvôr, 106: 3 (1982.) 301 -306.

A páros akár - t tartalmazó mondatok szemantikájáról és szintaxisáról : Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVI. (szerk. Telegdi - Bakos) Akadémia kiadó 1985. 87 - 114.

Téma és anaforikus viszonyok a szövegben, Magyar Nyelv,(1979) 75. 406-425.

Conjunctions and Modality: a Special Conjunction Pair in Hungarian, Acta Linguistica, 1982. (32.)

Gapping, in: Approaches to Hungarian Vol 1. Data and Descriptions, JATE Press, Szeged, 1985. 187-254.

A magyar mellérendelő szerkezetek szintaxisáról, in : Általános Nyelvészeti Tanulmányok, (szerk.: Telegdi Zs. Bakos F.) Akadémiai kiadó, Bp. 1986.

A tartalmi fejlesztés és a tantárgyi programok szerkezete az általános iskolában, Pedagógiai Szemle 1988. 7. 607-616.

A visszakereshetőségi elv a grammatikában, Szemiotikai Szövegtan 5. (1993) Szeged, 24-41.

A mellérendelés néhány szintaktikai problémája a magyarban, in: Szemiotikai Szövegtan 6. (szerk.: Petőfi - Békési - Vass), Szeged, 1993. 9 -24.

The Recoveribility Principle in Grammar, in: Papers in the Theory of Grammar, (editor: Z. Bánréti), Research Institue for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1994. 66-80 l.

Modularity in Sentence Parsing: Grammaticality Judgments by Broca's aphasics, Working Papers in the Theory of Grammar, Theoretical Linguistics Programme, ELTE and Research Institute for Linguistics, Budapest, 1994. Vol 1. No 4. 43 l.

Szintaktikai modulok afáziás beszélők nyelvi teljesítményeiben, in: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei,(szerk.: Maleczki M, Büky L.) Néprajz és Nyelvtudomány, XXXVI. 1995., 109-128.

Mit jelent az oktatási programok tartalmi fejlesztése? in: Az elveszett teljesség, (szerk.: Kamarás -Kocsis- Vágó), Kortárs kiadó, 1995. Bp. 16 - 32.

Az NyKIT programról, in: Kútbanézők, szerk.: Trencsényi László, Academia Ludi et Artis, Budapest 1995. 35 - 41

Sentence Parsing in Aphasia, Working Papers in the Theory of Grammar, Theoretical Linguistics Programme, ELTE University and Research Institute for Linguistics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1995. Vol 2. No. 7. 58 l.

Neurolingvisztikai problémák, in: Absztrakció és valóság, szerk.: R.Molnár Emma, JGyTF Szeged, 1996. 27 - 41.

Grammaticality Judgements by Hungarian Broca's Aphasics, Brain and Language, Vol 55, No 1. 16-21. Academic Press, 1996

Nyelvészeti kutatás és oktatás, in: Nyelv, nyelvész, társadalom, szerk.: Terts I. JPTE-PSZM,1996. 13-19.

Grammatikalitás és afázia, in: Teach Neurology (Taníts Neurológiát), szerk.: Arányi - Szirmai - Takáts , Hungarian Society of Neurologist and Psychiatrists, Budapest 1997, 75-81.

Modularitás a mondatfeldolgozásban, Nyelvtudományi Közlemények 94. 1-2. 159 -179. (1994- 1995. évf.) 1997.

Sentence Parsing in Aphasia: Grammaticality judgements by Hungarian Broca’s Apahasics. Acta Linguistica Hungarica, Vol 44 (1-2) 1997 3 - 42.

Modulok a mondatfeldolgozásban: Broca-afáziás beszélők szintaktikai tesztelése, in: A kognitív szemlélet és a nyelv kutatása, szerk.: Pléh Csaba és Győri Miklós, Pólya kiadó, Budapest, 1998. 234-250.

Sentence Processing and Aphasia, in: Actes du 16 Congres International des Linguistes, ed.: B. Caron. Oxford (Elsevier Sciences) 1998. 34-49.

Interfaces in memory, Behavioral and Brain Scieneces, 1999 22:1 Cambridge University Press

Megjegyzések a neurolingvisztikáról, in: Nyelvi struktúrák és az agy: Neurolingvisztikai tanulmányok, szerk.: Bánréti Z. (1999), Corvina kiadó, Budapest, 1-62.

Nyelvtan és kommunikáció tizenéveseknek, Modern Nyelvoktatás, 1999. V évf. 1.9-25.

Az anyanyelvi nevelés modernizációjáról, in: A magyar nyelv az informatika korában,szerk.:Glatz, F., Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1999. 105-119.

Which grammar has been chosen for neuroligcal reality? Behavioral and Brain Sciences, Vol 23, No 1, 2000. Cambridge University Press, New York

Nyelvtan és mentális elemző neurolingvisztikai megközelítésben, in: Helyzetkép a magyar nyelvtudományról, szerk.: Kiefer, F. – Gósy M, : MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2000., 17-28.

A nyelvtan neurológiai realitásának problémájáról, in: Lexikális jelentés – aktuális jelentés, szerk. Gecső, T., Tinta Kiadó, Budapest, 2000. 42-55.

Egyeztetés agrammatikus afáziában. A szinatktikai fa metszése, in: A magyar nyelv leírásának újabb módszerei IV. szerk. Büky L.- Maleczki, M. SZTE, Szeged, 2000. 213-228.

Closed class lexical items in sentence processing, in: Papers on the Mental Lexicon, ed.: H. Bartos, Research Institue for Linguistics, Budapest, 2000. 19-56.

Ellipszis, in: Magyar leíró nyelvtan: Mondattan 1. szerk.: Kálmán László, Tinta kiadó, Budapest 2001. 180-188. l.

Többszörös lexikai kiválasztás és párhuzamosság a hátraható VP-ellipszisben, in: Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből, Kiefer Ferenc tiszteletére, szerk.: Bakró-Nagy M. - Bánréti Z. – É.Kiss Katalin, Osiris kiadó, Budapest 2001. 97-119.

Zsilipelés és hántolás. A nem párhuzamos ellipszisek, in: Színes eszmék nem alszanak, Szépe György 70. születésnapjára, szerk.: Andor J.- Szűcs T.- Terts I., Lingua Franca, Pécs 2001. 108-124. l.

Multiple lexical selection and parallelism in Hungarian VP-ellipsis, Acta Linguistica Hungarica, Vol 48, No 1-3, 2001. 25-58.

Az ellipszis mondattana és a lexikai szelekció, Nyelvtudományi Közlemények, 98. évf. (2001) 7- 70. l. MTA Nyelvtudományi Intézete

A lexikai kiválasztás mechanizmusának és a szintaktikai szabályoknak a kölcsönhatásai az elliptikus mellérendelő mondatszerkezetben. In:  Maleczki Márta (szerk.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei 5, Szeged, 2002, Szegedi Tudományegyetem, 265–287. p.

Neurolingvisztika. In:  Kiefer Ferenc, szerk.: A magyar nyelv kézikönyve, Akadémiai kiadó, Budapest, 2003. 481-507.

Economy principles of grammar in agrammatic aphasia, Brain and Language  Vol 87  2003. No 1 65—66.

On the syntax of coordinate constructions, Acta Linguistica Hungarica, Budapest, Akadémiai kiadó – Kluwer, 2003, Vol 50 (3-4) 2003. 265-340.

Kötőszó és egyeztetés a mellérendelő szerkezetekben, Nyelvtudományi Közlemények 100. évf. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete,  2003. 64-96.

A nyelv és az agy. In Kenesei István (szerk.): A nyelv és a nyelvek, Budapest, 2004. Akadémiai kiadó, 210-231.

A nyelvtani rendszer gazdaságossága és a nyelvi feladatmegoldó stratégia gazdaságossága. A topikalizáció, in: Navracsics, J.- Tóth, Sz. (szerk).: Nyelvészet és interdiszciplinaritás, Szeged: Geberália,  Veszprém, 2004. 101-114.

Az univerzális nyelvtan megszorításainak korlátozódása agrammatikus afáziában, in: Dobos Cs. – Kis Á. – Lengyel Zs. – Székely G. – Tóth Sz. (szerk): Mindent fordítunk és mindenki fordít. Értékek teremtése és közvetítése a nyelvészetben. Szak kiadó, Budapest, 2005. 177- 182

Ellipszis az összetett szavak szerkezetében, Magyar Nyelvőr 129. évf. (2005) 2. szám, 209-218.

A kötőszói fej kettős jellege a mellérendelő főnévi szerkezetekben ,  1. rész, Magyar Nyelv, Argumentum kiadó, Budapest,  CII. évf. (2006: 1) 43-57.

A nyelvtan gazdaságossági elveinek sérülése agrammatikus afáziában, In: (szerk). Klady Kinga- Dobos Csilla: A világ nyelvei és a nyelvek világa, A XV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus előadásai,   Vol 2/2, Pécs - Miskolc 2006 101- 113.

A mellérendelő kötőszók jelentéséről, in: Galgóczi L. –Vass L.( szerk.) A mondat: kaland, JGyF Kiadó, Szeged, 2006. 38-48.

Neurolingvisztika. in: Kiefer-Siptár (szerk): Magyar  nyelv  Akadémiai  kiadó –Kluwer, Budapest, 2006.  653-725.

A kötőszói fej kettős jellege a mellérendelő főnévi szerkezetekben, 2. rész Magyar Nyelv, Argumentum kiadó, Budapest, CII. évf.  169-176., 2006.

Kötőszó és egyeztetés a mellérendelő szerkezetekben [Conjunction and agreement in coordinate constructions], NYK100

Neurolingvisztika: Alapkérdések, magyar nyelvi adatok és elméleti magyarázatok  

Az univerzális nyelvtan korlátozódása agrammatikus afáziában, in: Alberti, G. (szerk.):  A formális magyar nyelvtudomány műhelyei,   Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007. 55- 83.                                                                   

When the grammatical principle of agreement is itself restricted in agrammatism, Brain and Language Vol 103  No 1-2 35-37. (2007)

A szó ellipszise, in: (Kiss Éva. szerk) Pedagógián innen és túl. Zsolnai Jóuzsef 70. születésnapjára, Pannon Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, 2007. , megj.: 2008. 784-793

Restricted limitations between local and global economy in agrammatic aphasia, in: Merle Horne (ed): Brain Talk: Discourse with and in the Brain. The first conference in linguistics within the Birgit Rausing Language Program. Lund University, Lund, 2008. 28-32.

Az anyanyelvi nevelés hiányzó láncszeme, in: Simon Mária (szerk.): Tankönyvdialógusok, Oktatáskutató és fejlesztő Intézet, Budapest, 2008. 33- 41.

A mellérendelő kötőszók, in Kiefer F. (szerk.) Strukturális magyar nyelvtan IV. A szótár szerkezete, Akadémiai kiadó, Budapest, 2008. 539-599.

Az anyanyelvi nevelés modernizációjáról, in Benczik V. (szerk.) Új utak az anyanyelvi nevelésben és a pedagógusképzésben, Trezor kiadó, Budapest, 2008. 46-53.

Chomsky hatása a neurolingvisztikai kutatásokra, a mentálisan reális nyelvtan kérdése, Magyar Tudomány, 2009: 1064-1074.

Restricred discrimination between local and global economy in agrammatic aphasia, in Kai Alter, Merle Horne, Magnus Lindgren, Mikael Roll, Janne von Koss Torkildsen (Eds.)  Brain Talk: Discourse with and in the brain. Papers from the first Birgit Rausing Language Program Conference in Linguistics, Lund,  2009, 49-60.

Recursion in aphasia, Proceedings of the 2nd International Conference on Clinical Linguistics: in Marrero, V. ed: Clinical Linguistics: Clinical Grammar. Madrid 2009. 89-93.

Syntactic Structural Recursion or 'Theory of Mind' type Embeddings in Aphasia, Academy of Aphasia, 47th Annual Meeting, Boston, USA 2009. 219-221.

Szintaktikai rekurzió helyett tudatelméleti beágyazás agrammatikus afáziában (társszerző. Mészáros Éva): Interfészek a megismeréstudományban,  XVIII. Makog , Budapest, 2010. 9-12.

Recursion in aphasia and mental model. In: Jonkers, Roel, Burchert, Frank (Eds) The sience of aphasia XI. (SOA), Abstracts: Neurocognitive Contributions to Biolinguistics. Potsdam, 2010. 26-29.

Recursion in aphasia, Clinical Linguistics & Phonetics, 2010, Vol. 24, No. 11 , 906-914.

Hevesi Nikolett, Honbolygó Ferenc, Török Ágoston, Bánréti Zoltán, Hunyadi László, Csépe Valéria: Az intonáció sértésének feldolgozása beágyazott mondatok esetében, Pszichológia 2010. évf. 30 (4) 273-293.,  

A szintaktikai rekurzivitás afáziában (társszerző: Mészáros Éva), , In: Kenesei, I. - Bartos, H. (szerk)  Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIII. Akadémiai kiadó, Budapest, 2011. 191-226.  

Syntactic recursion and theory-of-mind reasoning in agrammatic aphasia, (with É. Mészáros), In: Botinis, A. (ed): Experimental Linguistics, Proceedings of the fourth ISCA Conference, 2011. May, Paris, 19-23.  

Recursion in language, theory of mind  inference and arithmetic: aphasia and Alzheimer disease  (with É. Mészáros and I. Hoffmann), In Botinis, A. (ed): Experimental Linguistics, Proceedings of the fourth ISCA Conference, 2011. May, Paris, 23-27.  

Bionyelvészet: lehetőségek és kihívások: Bevezető, Magyar Tudomány 2011. évf.8.  898-901.  

Az afázia (kézirat, 2012)

A nyelvi rekurzivitás és a tudatelméleti képesség afáziában, Magyar Nyelv, 2011. 107.évf. 3. 298 -309.

Recursion in language, theory-of-mind inference and arithmetic:Aphasia and Alzheimer’s disease (with É. Mészáros, I. Hoffmann, Z.Örely) in: A mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban / Mental procedures in Language Processing, Studies in Psycholinguistics 3. Szerk./Editors Navrasics J., Szabó D., Tinta könyvkiadó, Budapest, 2012. 22-30.

Compounding and lexical recursion in aphasia and in Alzheimer’s disease (with M. Szücs), in: NeuroPsycholinguistic Perspectives on Aphasia.  International conference proceedings,  21-22-23 June, 2012,  University of Toulouse-II Le Mirail Toulouse, France, 17-19.

Szépe György tanulságos emlékezete, Magyar Nyelv 108:4  (2012).497-502.

Recursion in language, theory-of-mind inference and arithmetical calculations. Lessons drawn from Alzheimer's disease and agrammatc aphasia (with I. Hoffmann, É. Mészáros, M. Szücs), In:  19th International Congress of Linguists, July 21-27. 2013. Genova, Abstracts Booklet, 54.

Compounding and lexical recursion in aphasia and Alzheiemer's disease (with M. Szücs),in:  19th International Congress of Linguists, July 21-27. 2013. Genova, Abstracts Booklet, 53.

Bánréti Z., Szűcs M., Mészárs É.: Az összetett szavakat építő lexikai rekurzió afáziában és Alzheimer-kórban

Az afázia, in: Pléh Csaba, Lukács Ágnes (szerk.) Pszicholingvisztika 1-2: Magyar pszicholingvisztikai kézikönyv. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014. pp. 1167-1241.

Kemény Ferenc, Ladányi Enikő, Kas Bence, Bánréti Zoltán Learning and strategy use in an Artificial Grammar Learning Tasks using recursive structures: Első díjas poszter: The Syntax of Mind, International Conference, Vienna, 2014. 04. 17-19. (ResearchGate)

F. Honbolygó, Á. Török, Z. Bánréti, L. Hunyadi, V. Csépe (2016) ERP correlates of prosody and syntax interaction in case of embedded sentences. Journal of Neurolinguistics 37 (2016) 22-33.

Bánréti Z, Hoffmann I and Vincze V (2016) Recursive Subsystems in Aphasia and Alzheimer's Disease: Case Studies in Syntax and Theory of Mind. Frontiers in Psychology. 7:405. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00405

Vincze, V. - Gosztolya, G. - Tóth, L. - Hoffmann, I. - Szatlóczki, G.- Bánréti, Z. - Pákáski, M. - Kálmán, J:  Detecting mild cognitive impairment by exploiting linguistic information from transcripts, 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics, ACL 2016.  

Kenesei István, Bánréti Zoltán (szerk.) Általános nyelvészeti tanulmányok 29: Kísérletes nyelvészet Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017. 430 p.  

A kísérletes nyelvészetről és a kötet írásairól: szerkesztői bevezetés, In: Kenesei István, Bánréti Zoltán (szerk.) Általános nyelvészeti tanulmányok 29: Kísérletes nyelvészet. 430 p. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017. pp. 7-20.  

Bánréti Zoltán, Pajkossy Péter, Kemény Ferenc, Zimmer Márta: Mesterséges nyelvtan elsajátítása – viselkedéses és szemmozgáskövetéses vizsgálatok eredményei, In: Kenesei István, Bánréti Zoltán (szerk.) Általános nyelvészeti tanulmányok 29: Kísérletes nyelvészet. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2017. pp. 305-337.  

Bánréti Zoltán, Mészáros Éva: Aritmetika afáziában, in: Gyuris Beáta, Mády Katalin, Recski Gábor (szerk.) K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS), 2017. 31 p  

Laszlo Toth, Ildiko Hoffmann, Gabor Gosztolya, Veronika Vincze, Greta Szatloczki, Zoltan Banreti, Magdolna Pakaski, Janos Kalman: A Speech Recognition-based Solution for the Automatic Detection of Mild Cognitive Impairment from Spontaneous Speech, CURRENT ALZHEIMER RESEARCH 15:(2) pp. 130-138. (2018)  

Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics, Eds: Huba Bartos -  Marcel den Dikken -  Zoltán Bánréti - Tamás Váradi, Studies in Natural Language and Linguistic Theory,  Volume 94   Springer International Publishing, 2018.  

Lexical Recursion in Aphasia: Case studies, in: H. Bartos - M- Dikken, Z. Banreti, T. Varadi (eds) Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics, Studies in Natural Language and Linguistic Theory  Vol 94, 3-19. Springer International Publishing, 2018.  

Recursive Calculation Abilities in Agrammatic Aphasia (with É. Mészáros), In: Gyurs, B - Mády, K., Recski G. (eds) K + K = 120: Papers dedicated to L. Kálmán & A. Kornai on the occasion of their 60th birthdays, Budapest,  pp. 59–78.

Disszociációk a magyar főnévi mellérendelő szerkezetek egyeztetési mintázataiban. In: Dékány, É., Halm Tamás, Suarányi Balázs (eds) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXIII. Akadémiai kiadó, Budapest, 33-54.

Társas interakciót jelentő nominalizációs szerkezetek kísérletes vizsgálata. To appear in Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXXIV. 2021. 

 

Módosítva: 2021.09.15.

 

 vissza