Nyelvtudományi Kutatóközpont  > Központ (Tanszék)

 

Elméleti Nyelvészeti Kihelyezett Központ

 

ELTE BTK -- Nyelvtudományi Kutatóközpont

1068 Budapest, Benczúr utca 33.

Postacím: 1394 Budapest, P.f. 360

Telefon: (36-1) 342-9372/6016

e-mail: gardai.kinga[kukac]nytud.hu

A központ vezetője: dr. Gyuris Beáta, tudományos főmunkatárs

Tudományos ügyintéző: Gárdai Kinga

 

 

 

Félévkezdő tájékoztató ideje:  2023. február 14, 11.00

Félévkezdő tájékoztató helye: Budapest VI., Benczúr u. 33., földszinti előadóterem
 

 

 

Demonstrátori pályázat

Beadási határidő: 2022. szeptember 16., 12.00

 

     
 

Elméleti nyelvészet BA

 

Elméleti nyelvészet MA Elméleti nyelvészet PhD
 

 

   

The Linguistis ‒ We Are The World

 

 

Az első 20 év (1990-2010)

 

 

 

Az Elméleti nyelvészet szakot 3 éves megelőző kísérleti szakasz után, 1993-ban alapították meg az ELTE BTK Kari Tanácsa, az ELTE Egyetemi Tanácsa határozatai alapján, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium döntésének megfelelően. 1996-ban indult az Elméleti nyelvészet doktori program, amely jelenleg az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának része.

Az egyetemi képzés szakjainak és programjainak a rendszere 2006-tól kezdődően nagyfokú átalakuláson ment keresztül. Az összes 2006 előtt indult szak és program megszűnt, helyüket a háromszintű képzés (alapszak (BA), mesterszak (MA) és doktori program (PhD)) vette át. Ennek megfelelően az egyetemi elméleti nyelvészeti képzést a következő három szinten lehet végezni: Elméleti nyelvészet BA (Elméleti nyelvészet szakirány/specializáció és Elméleti nyelvészet minor), Elméleti nyelvészet MA, valamint Elméleti nyelvészeti doktori program.

A szakgazda az Elméleti Nyelvészeti Kihelyezett Központ, amely a Nyelvtudományi Intézetében kihelyezetten működik.

Az Elméleti Nyelvészet Központ egy fél egyetemi docensi státusszal és két fél tudományos főmunkatársi státusszal rendelkezik. A központ állandó oktatói a Nyelvtudományi Intézetében tudományos kutatók. (A tanszék oktatói.)

Kiknek ajánljuk a szakot?

Azoknak a hallgatóknak, akik érdeklődnek a természetes nyelvek szerkezetének leírása, elsajátítása és használata iránt.

Ilyen érdeklődési körök:

- a nyelv és a pszichológia összefüggései,

- a nyelvelsajátítás kérdései,

- a nyelv és a társadalom viszonya,

- a nyelvek összehasonlítása,

- a nyelv mint formális rendszer vizsgálata,

- a nyelvészet számítógépes alkalmazása,

- a nyelveknek a hagyományos nyelvtant meghaladó leírása.

Kiket várunk a szakra?

Mindenkit, aki érdeklődik a természetes nyelvek kutatása iránt:

- bölcsészeket,

- természettudósokat,

- társadalomtudósokat,

- matematikusokat,

- informatikusokat.

A jelentkezőktől azt várjuk, hogy értelmes és kreatív módon közelítsenek egy olyan összetett problémához, mint a természetes nyelvek elemzése, és fogékonyak legyenek annak egzakt kezelésére.

A tanszék általános célkitűzései, oktatási irányzatai

A tanszék célja olyan szakemberek képzése, akik az elméleti nyelvészet szakterületén járatosak, és egyúttal a nyelvészeti kutatások bármely területének műveléséhez szilárd alapismeretekkel és módszertani készséggel, ezen belül egy speciális területen elmélyült ismeretekkel rendelkeznek, és képesek önálló tudományos munka megkezdésére.

Célunk, hogy a hallgatók olyan elméleteket és módszertanokat ismerjenek meg és használjanak alkotó módon, melyek alkalmasak arra, hogy leírják és magyarázzák az egyes természetes nyelvek struktúrájának szabályszerűségeit, illetve az emberi nyelv szerkezetének általános törvényeit. A képzés középpontjában a nyelvészeti alapdiszciplínák (hangtan, alaktan, mondattan, jelentéstan) állnak, de a program lehetőséget ad a nyelvészet határterületeinek és a kapcsolódó tudományágaknak a tanulmányozására is (például szociolingvisztika, pszicholingvisztika, számítógépes nyelvészet, neurolingvisztika stb.). A tanszék oktatói között a modern nyelvészet minden főbb irányának vannak művelői. A szakcsoport tehát sokféle nyelvészeti elméletet, de egységes szemléletet képvisel: a nyelvben feltárandó és megmagyarázandó rendszert lát, azaz nem követi pl. a normatív vagy pusztán leíró nyelvtanok nyelvfelfogását.

Az Elméleti nyelvészet doktori program a nyelvészet szakos doktori hallgatókon kívül több szakirányban (pl. fonológia, szintaxis, morfológia, szemantika) rendszeresen más nyelvészeti doktori programok hallgatóit is fogadja: az Elméleti nyelvészet doktori program keretében kapják elméleti nyelvészeti (rész)képzésüket számos más doktori iskola hallgatói (pl. romanisztika, finnugor nyelvészet, germanisztika, skandinavisztika, stb.). Az elméleti nyelvészet szakon esetenként külföldi hallgatók részképzése is folyik.

 

 vissza  
Theoretical Linguistics Department

 

az intézet vendégei
Rólunk írták
Elméleti nyelvészet tanszék, szak, doktori program
ELTE MTA Elméleti nyelvészet szak
Elméleti nyelvészeti BA
Elméleti nyelvészet MA
ELTE MTA Elméleti nyelvészet doktori program
Önálló programok
A szakon oktatók
kurzusok a szakon és a doktori programon
Neurolingvisztika információk
fényképek a szak rendezvényeiről

 ELTE BTK honlapja

 Alapítvány

 
Nyelvészeti portál, linkgyűjtemény
Gyűjtőlap, nyelvészeti linkek gyűjteménye
nyelvészeti vitafórum
 

 

 

 

elméleti nyelvészet szak, nyelvtudomány