Theoretical Linguistics Department

Nyelvtudományi Kutatóközpont  > Központ (tanszék)  > Elméleti nyelvészet mesterképzés (MA)

 

Elméleti nyelvészet mesterképzés (MA)

 

ELTE BTK -- Nyelvtudományi Kutatóközpont

1068 Budapest, Benczúr utca 33.

Postacím: 1394 Budapest, P.f. 360

Telefon: (36-1) 342-9372/6016

e-mail: gardai.kinga[kukac]nytud.hu

A központ vezetője: dr. Gyuris Beáta, tudományos főmunkatárs

Az Elméleti nyelvészeti MA vezetője: dr. Törkenczy Miklós, egyetemi tanár

Tudományos ügyintéző: Gárdai Kinga

 

 

A szakgazda az Elméleti Nyelvészeti Kihelyezett Központ, amely a Nyelvtudományi Intézetében kihelyezetten működik.

Végzettségi szint: MA

Szakképzettség: okleveles elméleti nyelvészet szakos bölcsész

 

 

Információk a felvételivel kapcsolatban

 
Tantervet ld. itt  
Oktatók  
   
Tajékoztató füzet az Elméleti nyelvészet MA-ról (pdf)  
Flyer  
   

 

Félévkezdő tájékoztató ideje:  2023. február 14, 11.00

Félévkezdő tájékoztató helye: Budapest VI., Benczúr u. 33., földszinti előadóterem

 

 

Tanegységlisták:

 

A szakról általában

 

Az Elméleti nyelvészet MA közvetlen előzménye az ELTE Bölcsészettudományi Karán a 3 éves megelőző kísérleti szakasz után, 1993-ban alapított Elméleti nyelvészet szak. A nemzetközi mércével mérve is magas színvonalú képzési tartalom jó alapot nyújtott végzett diákjainknak ahhoz, hogy megállják a helyüket mind a nemzetközi, mind a hazai felsőoktatásban és tudományos életben. Az eddig végzett elméleti nyelvészet szakos hallgatók 93 %-a felvételizett nyelvészeti PhD programokra, kivétel nélkül sikeresen. A felvételt nyertek 30 %-a neves külföldi egyetemeken szerezte meg vagy szerzi meg PhD fokozatát (Massachusetts Institute of Technology (MIT), University College London, University of Amsterdam (UvA), Universiteit Utrecht, Rijksuniveriteit Groningen, University of Edinburgh, Saarland University, Universitetet i Tromsø stb.).

A szakunkon diplomát szerzettek 93 %-a jelenleg is nyelvészettel foglalkozik, egy részük még doktori képzésben vesz részt, a többiek pedig nyelvészként dolgoznak. A szakon végzettek 24 %-a dolgozik kutatóként az MTA Nyelvtudományi Intézetében, 29 %-uk hazai egyetemeken oktat (ELTE, PPKE, BME), 10 %-uk pedig külföldi egyetemeken kaptak oktatói vagy posztdoktori állást (Institut Jean Nicod, École Normale Supérieure (IJN), University College
London, Carleton College, USA, University of Groningen (RUG)). További 14 % (fele-fele arányban magyaroszági és külföldi) számítógépes nyelvészettel, mesterséges intelligencia kutatással foglalkozó cégnél helyezkedett el állásban.

Mindez bizonyítja, hogy a nemzetközi nyelvtudomány normáinak megfelelően kialakított tanszékünk folyamatosan kiemelkedő szerepet játszik a nyelvész utánpótlás biztosításában. A szakhoz 1994 óta kapcsolódik doktori képzés, mely az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola keretén belül működik.

 

Ezeket a hagyományokat kívánja folytatni az indítandó elméleti nyelvészet mesterszak. A szak felépítése, tartalma úgy van megtervezve, hogy hatékonyan segítse olyan kutatónyelvész utánpótlás kinevelését, amely sokféleképpen konvertálható tudással rendelkezik, képes a nyelvtudomány művelését a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő szinten végezni, ugyanakkor képes gyakorlati, társadalmilag és gazdaságilag hasznos fejlesztések elvégzésére, feladatok megoldására.

 

Az Elméleti nyelvészet MA diploma megfelel a jelenlegi, egyciklusú képzésben szerezhető Elméleti nyelvészet szakos diplomának. A képzés középpontjában a nyelvészet fő ágai (hangtan, alaktan, mondattan, jelentéstan) állnak, de lehetőséget ad a nyelvészet határterületeinek és a kapcsolódó tudományágaknak a tanulmányozására is (pl. szociolingvisztika, pszicholingvisztika, számítógépes nyelvészet, neurolingvisztika stb.).

A szak nem képvisel egyetlen nyelvészeti elméletet, de egységes a szemlélete: a nyelvben feltárandó és megmagyarázandó rendszert lát, amelyet a tudományos precizitás kívánalmainak megfelelő eszközökkel kell leírni.

 

Bár a hagyományos, egyciklusú elméleti nyelvészeti képzésben is lehetősége volt a hallgatónak egy-egy kutatási terület felé orientálódni, az új, bolognai képzés MA szakaszában a specializáció a szakirányú képzésekben nyomatékosabban van jelen. Ennek megfelelően az Elméleti nyelvészet mesterszak háromféle kimenettel végezhető:

 

1.      Szakirány nélkül: elméleti nyelvészet szakos bölcsész

2.      Nyelvelmélet szakirány: elméleti nyelvészet szakos bölcsész (nyelvelmélet szakirány)

A szakirány célja, hogy az elméletek nemzetközi színvonalú művelőinek segítségével a fonológiai, mondattani, jelentéstani elméleteket mint magyarázó eszközöket és kutatási módszertanokat sajátítsák el a hallgatók, alaposan és gyakorlatiasan.

3.      Számítógépes nyelvészet és neurolingvisztika szakirány: elméleti nyelvészet szakos bölcsész (számítógépes nyelvészet és neurolingvisztika szakirány)

A szakirány keretében az elméletileg megalapozott nyelvészeti formalizmusoknak és elemzéseknek gyakorlati célokra való alkalmazását oktatjuk, illetve az ilyen jellegű alkalmazási lehetőségeket tárjuk fel. A szakirány célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a neurolingvisztika valamint a számítógépes nyelvészet alapjaival, megismerjék azokat a sztenderd technikákat, amelyek a modern nyelvészeti elméletek megvalósítását szolgálják, valamint az, hogy a hallgatók gyakorlatban is megismerkedjenek a neurolingvisztika, a számítógépes nyelvészet és a mesterséges intelligencia kutatásában is használt rendszerekkel. A szakirány elvégzése során a hallgatóknak bizonyos fokú számítógépes és programozási ismereteket is el kell sajátítaniuk.

 

Kiknek ajánljuk a szakot?

 

Azoknak a hallgatóknak, akik érdeklődnek a természetes nyelvek szerkezete iránt.

 

Ilyen érdeklődési körök:

 

-         a nyelv és pszichológia összefüggései

-         a nyelvelsajátítás kérdései

-         a nyelv és a társadalom viszonya

-         a nyelvek összehasonlítása

-         a nyelv mint formális rendszer vizsgálata

-         a nyelvészet számítógépes alkalmazása

-         a nyelveknek a hagyományos nyelvtant meghaladó leírása

 

Kiket várunk a szakra?

 

Mindenkit, aki érdeklődik a természetes nyelvek kutatása iránt:

-         bölcsészeket

-         természettudósokat

-         társadalomtudósokat

-         matematikusokat

-         számítógépeseket

 

A szakképzettség várható hasznosítási területe

 

A szak programjának lényege, hogy hallgatóink a nemzetközi nyelvészet kutatási módszereinek kreatív és kritikai elsajátítása révén színvonalas kutatómunka végzésére legyenek képesek a lehető legszélesebb területen: az adatbázisok létrehozásától a grammatikai modellek építéséig, a nyelvtudás pszicholingvisztikai és neurolingvisztikai realitásának kísérleti vizsgálatától a mesterséges intelligencia kutatásáig, a magyar nyelv rendszerének leírásával összefüggő problémáktól a nyelvfilozófiáig és a történeti nyelvészet elméletéig.

 

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak önálló tudományos munka megkezdésére. A foglalkoztatásuk számos területen lehetséges, például a mai magyar nyelv szerkezetének és rendszerének a modern elméletek illetve modellek kereteiben történő leírására, valamint az így kapott eredmények társadalmi célok érdekében történő alkalmazására, pl. anyanyelvi nevelési koncepciók, gépi fordítás, nyelvi zavarok diagnosztizálása és terápiája, számítógépes nyelvészeti munkák, nyelvi adatbázisok és szoftverek fejlesztése, szótárírással kapcsolatos feladatok, nyelvkönyvek és nyelvtankönyvek írására, médiumokkal kapcsolatos munkakörök. Az ilyen típusú szakemberek iránti igény mind regionális, mind országos szinten növekszik. A szak olyan képzést ad a hallgatóknak, amely arra is felkészíti őket, hogy sikerrel vegyenek részt modern nyelvészeti orientációjú külföldi vagy hazai doktori programokban is.

 

 

Az Elméleti Nyelvészet Központ egy fél egyetemi docensi státusszal és két fél tudományos főmunkatársi státusszal rendelkezik. A központ állandó oktatói a Nyelvtudományi Intézetében tudományos kutatók. (A tanszék oktatói.)

 

 

Elméleti nyelvészet szakirány  
Elméleti nyelvészet minor  
Elméleti nyelvészet MA  
Elméleti nyelvészet PhD  
   
   
 vissza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELTE MTA Elméleti nyelvészet szak  
Elméleti nyelvészeti BA  
 Szakirány
 
 Minor
 
Elméleti nyelvészet MA  
ELTE MTA Elméleti nyelvészet doktori program  
Önálló programok  
A szakon oktatók  
órarend  
kurzusok a szakon és a doktori programon
Neurolingvisztika információk
fényképek a szak rendezvényeiről
   
   
   
   
   
 
Nyelvészeti portál, linkgyűjtemény  
 
Gyűjtőlap, nyelvészeti linkek gyűjteménye  
 
nyelvészeti vitafórum  
 
   
 
 
 

 

 

 

elméleti nyelvészet szak, nyelvtudomány