MTA Nyelvtudományi Intézet > Publikációk > Nyelvtudományi Közlemények > 100. kötet

 

Nyelvtudományi Közlemények: 100. kötet

 

 

Honti László: Folyóiratunk jubileuma [On the anniversary of Nyelvtudományi Közlemények]

9

Csepregi Márta: Megkésett köszöntő [Belated congratulations]

12

Helimski, Eugene: To Péter Hajdú [Hajdú Péter]

20

Csepregi Márta: Hajdú Péter írásainak bibliográfiája [The bibliography of Péter Hajdú]

22

Agyagási Klára: Egy volgai bulgár jövevényszó a mari nyelvjárásokban: šårča ’üveg­gyöngy’ [A Volga Bulgarian Loan-word in the Cheremis Dialects: šårča ’glass pearl’]

40

Bakró-Nagy Marianne: Az írástudók felelőssége [The responsibility of the intelligentsia]

46

Bánréti Zoltán: Kötőszó és egyeztetés a mellérendelő szerkezetekben [Conjunction and agreement in coordinate constructions]

64

Bereczki Gábor: Az alaktani elemek kölcsönzésének néhány típusa a Volga-Káma-vidéki area nyelveiben [Some types of morphological borrowing in the languages of the Volga-Kama area]

97

Berta Árpád: A magyar nyelv korai török jövevényszavainak törökségi hátteréhez III. [On the Turkic background of the early Turkic loanwords in Hungarian III.]

102

Csepregi Márta: A grammatizálódás egy esete az osztjákban [From verb to inflection: A case of grammaticalization in Ostyak]

117

Csúcs Sándor: A votják tárgyról [The object in Votyak]

126

Dugántsy Mária: Az általános igeragozás személyragjainak tárgyi vonatkozásairól [Re­ference to the object in the general verbal paradigm]

137

Fejes László: A morfok ábrázolásai a permi nyelvek helyesírásában [The Orthographi­cal Forms Of Morphs in the Permic Languages]

143

Gheno, Danilo: Ol. finnico ’finn’ vs. ol. finlandese ’finnországi’. Az uráli nyelvek elne­vezéseinek kérdése [It. finnico ‘Finnish’ vs. It. finlandese ‘Finlandish’. The prob­lem of the denominations of the Uralic languages]

149

Helimski, Eugene: Areal groupings (Sprachbünde) within and across the borders of the uralic language family: a survey [Areális csoportosulások (nyelvszövetségek) az uráli nyelvcsalád határain belül és azoknak mindkét oldalán: Áttekintés]

156

Honti László: Az osztják approximativusrag eredete (avagy egy uráli szócsalád nyo­mában) [The origin of the Ostyak approximative suffix: in quest of a Uralic lexical family]

168

Kiefer Ferenc: A kétféle igemódosítóról [On the two kinds of verbal modifiers]

177

Körtvély Erika: A tundrai nyenyec indeterminált igeragok története [On the develop­ment of the indeterminate verbal suffixes in Tundra Nenets]

187

A. Molnár Ferenc: A magyar hosszúmássalhangzó-rendszer kialakulásáról és néhány finnugor eredetű szavunk hangtani fejlődéséről [On the development of the Hungarian long vowel system and the diachronic phonology of some Hungarian words of Finno-Ugric origin]

198

Rédei Károly: Adalékok a grammatikalizációhoz a permi nyelvekben [Aspects of grammaticalisation in Permic]

212

Róna-Tas András: Börtön szavunk és az avar-magyar kapcsolatok [The Hungarian word börtön ‘prison’ and the Avar–Hungarian connections]

219

Saarinen, Sirkka: A cseremisz (mari) nyelv distributiv helyviszonyt jelölő névutói [The distributive local postpositions in Mari]

226

Sauer, Gert: Archaische Lexik im Ostjakischen (Chantischen) [Archaic word stock in Ostyak (Chanti)]

233

Simoncsics Péter: Egy uráli párhuzamosság: a nyenyec költői dikció ngey (ngæy) töltőeleme és a magyar szintaktomorféma [A Uralic parallelism: the expletive ngey (ngæy) of Nenets poetic diction and the syntactomorphem -É of Hungarian]

238

Sipos Mária: Az obi-ugor alapnyelv lexikális innovációi II. [Lexical innovations in Proto-Ob-Ugric II.]

245

Sipőcz Katalin: Melléknevek vagy főnevek a vogul színnevek? [Are color terms adjectival or nominal in Vogul?]

264

Szeverényi Sándor: Enyec denominális névszóképzők és (északi-)szamojéd hátterük  [On Enets denominal nomensuffixes and their (Northern-) Samoyedic background]

280

Szíj Enikő: Reguly Antal és a Tagil-menti sziklarajzok [Antal Reguly and the rock paintings along the Tagil]

289

Tamás Ildikó: Szöveghelyettesítő, -kitöltő és -kiegészítő panelek használata lapp jojka­szövegekben [The use of text-substituting, text-filling and text-supplementary panels in Saami jojks]

301

Tervonen, Viljo: Pál Hunfalvy Ruotsissa. Karl Adam Lindström, tukholmalainen ystävä [Pál Hunfalvy in Russia. Karl Adam Lindström, a friend from Stockholm]

214

Várnai Zsuzsa – Wagner-Nagy Beáta: Magánhangzó-harmónia a nganaszanban [Vowel harmony in Nganasan]

321

Zaicz Gábor: A mordvin madárnevek eredete [The origin of Mordvin bird names]

338

 

Szemle, ismertetések

 

 

Kiss Lajos 1922–2003 (Zaicz Gábor)

346

Kiss Lajos tudományos munkássága  (Zaicz Gábor) [Lajos Kiss’ oeuvre]

352

Bereczki Gábor 75 (Pusztay János)

355

Йудит Дмитриева: Чувашские народные названия дикорастущиж растений (Bereczki Gábor)

358

T. Somogyi Magda: Toldalékrendszerezésünk vitás kérdései (Ladányi Mária) [Moot points in the Hungarian suffix system by Magda T. Somogyi]

360

Szurguti osztják szövegek a múlt század elejéről (Csepregi Márta) [Surgut Ostyak texts from the early twentieth century by Márta Csepregi]

364