MTA Nyelvtudományi Intézet > Publikációk > Nyelvtudományi Közlemények > 98. kötet

 

Nyelvtudományi Közlemények: 98. kötet

 

 

Bánréti Zoltán: Az ellipszis mondattana és a lexikai szelekció [The syntax of ellipsis and lexical selection]

7

Bakró-Nagy Marianne: Obi-ugor szótagszerkezeti és hangtörténeti problémák [Problems of Ob-Ugric syllable structure and diachronic phonology]

71

 

Kisebb közlemények

 

 

Dankovics Natália: Anaforikus viszonyok finn, észt és magyar összetett mondatokban  pszicholingvisztikai szempontból [Anaphoric relations in Finnish, Estonian and Hungarian complex sentences from a psycolinguistic aspect]

120

Honti László: Még egyszer a casus- és possessivsuffixumok sorrendjéről [Once more on the linear order of case and possessive suffixes]

143

Bereczki Gábor: Cseremisz etimológiák [Cheremis etymologies]

160

Rédei Károly: Gondolatok az osztják tárgyas igeragozás kialakulásáról [On the formation of Ostiak definite verbal endings]

166

Berta Árpád: A magyar nyelv korai török jövevényszavainak törökségi hátteréhez II. [On the Turkic background of the early Turkic loanwords in Hungarian]

175

Máté Zsolt: A székely rovásírás latin rejtélye [The Latin puzzle of  the Székely (East Transylvanian Magyar) runaic writing]

186

Borbély Anna: A nyelvcsere folyamata és kutatása [The process and research of language substitution]

193

Eőry Vilma: A csehországi magyarok bilingvizmusa nyelvhasználati kérdőívek alapján [Bilingualism of Hungarians in the Czech Republic on the basis of a language use survey]

216

Jarovinszkij Alekszandr: A kétnyelvű magyar-szlovák gimnazisták lexikális-szemantikai reprezentációjáról [On the lexical-semantic representations of bilingual Hunga­rian-Slovak secondary school students]

235

Duray Zsuzsa: Nyelvtervezés a Ferö-szigeteken [Language planning in Færøer]

250

 

Vitafórum

 

 

[Honti László] Grammatici certant, avagy főszerkesztői bevezetés a „Magyar grammatika” értékeléséhez [Grammatici certant. Editor's foreword to the review of “Hungarian Grammar”]

263

Keszler Borbála (szerk.), Magyar grammatika (Fejes László)

264

Keszler Borbála (szerk.), Magyar grammatika (M. Korchmáros Valéria)

289

 

Szemle, ismertetések

 

 

Szemle, ismertetések I.  

 

Rédei Károly 70 éves [On the 70th birthday of Károly Rédei] (Bereczki Gábor

296

 

Keresztes László 60 éves [On the 60th birthday of László Keresztes] (Zaicz Gábor)

300

 

Honti László – Rédei Károly: Tudománytörténeti visszapillantás és ami mögötte van (egy „apró” helyreigazítás) [Looking back on and behind the history of science (a short correction)]

305

 

Hasselblatt, Cornelius –Jääsalmi-Krüger, Paula (Hg.): Europa et Sibiria. Beiträge zu Sprache und Kultur der kleineren finnougrischen, samojedischen und paläo­sibirischen Völker. Gedenkband für Wolfgang Veenker (Sipőcz Katalin)

315

 

Koskinen, Arja: Toiminnan välttämättömyys ja mahdollisuus. Pohjoissaamen modaalis­ten ilmausten semantiikkaa ja syntaksia [Necessity and possibility of action. The se­mantics and syntax of Northern Saamic modal structures] (Domokos Johanna)

319

Szemle, ismertetések II.  

 

Varga Judit – Saarinen, Sirkka: Veikö kissa kielen? Finn–magyar frazeológiai szótár [The cat's got your tongue? Finnish–Hungarian Phraseological Dictionary] (Csepregi Márta)

323

 

Bartens, Raija: Permiläisten kielten rakenne ja kehitys [The structure and development of Permic languages] (Rédei Károly)

328

 

Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései. Beszélők és közösségek [Problems of bilingualism. Speakers and communities] (Hattyár Helga)

335

 

Szikszainé Nagy Irma: Leíró magyar szövegtan [Descriptive Hungarian Text Linguis­tics] (Kabán Annamária)

343

 

A szinonimitásról; Poliszémia, homonimia; Lexikális jelentés, aktuális jelentés [On Sy­nonymy; Polysemy, homonymy; Lexical meaning, contextual meaning] (Kálmán László)

347

 

Kassai Ilona: Fonetika [Phonetics] (Szabó Mária Helga)

355

 

Szépe Judit: Fonémikus parafáziák magyar anyanyelvű afáziások közlésfolyamataiban [Phonemic paraphasias in the speech of Hungarian aphasics] (Szende Tamás)

359

 

Faluba Kálmán: Egy újjászületett romanisztikai folyóirat [A Romance journal reborn]

364