MTA Nyelvtudományi Intézet > Publikációk > Nyelvtudományi Közlemények > 99. kötet

 

Nyelvtudományi Közlemények: 99. kötet

 

 
Sipos Mária: Az obi-ugor alapnyelv lexikális innovációi [Lexical innovations in Proto-Ob-Ugric] 7
Cser András: A zörejhang-gyengülések és -erősödések tipológiája [The typology of obstruent lenition and fortition] 57
Havas Ferenc: A stadiális tipológia [Stadial typology] 148
Aydemir Hakan: Altáji etimológiák: toz, toprak, toγosun [Altaic etymologies: toz, toprak, toγosun] 177

 

Kisebb közlemények

 

 
Rédei Károly: Etimológia a nagy szótári vállalkozások után [Etymology after the great dictionaries] 215
Honti László: Kis adalék egy hangtörténeti rejtély megoldásához (tővégi finnségi e ~ lapp e, mordvin o, a) [Towards the solution of a diachronic phonological riddle: stem-final Finnic e ~ Lapp e, Mordvin o, a] 235
Simon Valéria: A magyar -i képzős melléknevekkel alkotott szószerkezetek viszony­jelentései és finn megfelelőik [The relational meanings of Hungarian phrases including adjectives in -i and their Finnish counterparts] 250
Bereczki Gábor: Kettős eredetű képzők a cseremiszben [Derivational suffixes of double origin in Cheremis] 260
Tóth Gabriella: A függő határozatlan főnévi csoportok szintaktikai viselkedéséről [On the syntactic behaviour of dependent indefinite NPs] 266
Iványi Zsuzsa: A szókincs hiányosságainak problémája hétköznapi beszélgetések­ben. Konverzációelemzési és kognitív nyelvészeti kutatások egybevetése [Gaps in lexical knowledge in everyday conversations. A comparison of the results of conversation analysis and cognitive linguistics.] 281

 

Szemle, ismertetések

 

 
Elhunyt Hajdú Péter (Rédei Károly) [Obituary: Péter Hajdú] 305
Schmidt Éva 1948–2002 (Csepregi Márta) 309
Vértes Edit 1919–2002 (Zaicz Gábor) 319
Jorma Luutonen: The Variation of Morpheme Order in Mari Declension. (Bereczki Gábor) 325
Sophie Capdeville: Le fonds Lapponica des Fellman. Catalogue raisonné (Fell­manin suvun Lapponica-kokoelma. The Lapponica Collection of the Fellman Family) (Szíj Enikő) 328
Kiss Gábor (szerk.): Magyar szókincstár (Kicsi Sándor András) [Hungarian Thesaurus] 334
Селютина, Ирина Яковлевна: Кумандийский вокализм. Экспериментално-фонетичеcкое исследование. (Jurij Tambovcev) 338
Siptár Péter (szerk.): Szabálytalan fonológia [Unruly phonology] (Szentgyörgyi Szilárd) 344
Könyvek nem transzformációs generatív nyelvtanokról – végre magyarul is! [Books on non-transformational generative grammar – in Hungarian at last]               
Komlósy András:  A lexikai-funkcionális  grammatika  mondattanának  alap­fogalmai. [Introduction to syntax in Lexical -Functional Grammar]
350
Trón Viktor: Fejközpontú frázisstruktúra-nyelvtan [Head-Driven Phrase Struc­ture Grammar] (Alberti Gábor) 357